Vyhledávání Menu

Arcibiskupská kurie - Copy

Arcibiskupská kurie (konsistoř) je ústřední úřad arcidiecéze, který sestává z těch útvarů a osob, které podporují arcibiskupa v řízení celé diecéze, zejména ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a výkonu moci soudní (kán. 469 CIC).

Jmenování osob, které zastávají úřady v kurii (generální vikář, biskupští vikáři, soudní vikář, ředitel kurie, kancléř, ekonom, diecézní konzervátor, vedoucí jednotlivých odborů, ředitel Pastoračního střediska) přísluší arcibiskupovi (kán. 470 CIC). Jmenovaní jsou povinni složit slib a zavázat se, že budou svědomitě vykonávat úkoly jim svěřené a nebudou zveřejňovat záležitosti, které svou povahou anebo z vůle arcibiskupa vyžadují diskrétnost (kán. 471 CIC). Tento závazek se vztahuje i na ostatní pracovníky kurie.

 

a) Generální vikář a ředitel kurie

Generálnímu vikáři přísluší řádná zástupná (vicaria) táž výkonná moc, jaká právem náleží arcibiskupovi jako vlastní (propria) na celém území arcidiecéze, pokud si ji nevyhradí pro sebe arcibiskup nebo pokud ji arcibiskup nesvěřil do pravomoci některého biskupského vikáře. V nepřítomnosti biskupského vikáře jej právoplatně zastupuje. Generální vikář je též statutárním orgánem AP, je členem Kněžské a Ekonomické rady.

Generální vikář řídí vyšetřujícího soudce připravujícího speciální žádosti adresované Apoštolskému stolci o zrušení manželství „ve prospěch víry“.

Ředitelem kurie jmenuje arcibiskup generálního vikáře zvláštním dekretem, pokud neuzná za vhodné učinit jinak (kán. 473, § 3 CIC). Úřad ředitele kurie nezaniká automaticky se zánikem pravomoci generálního vikáře. Je-li ředitelem kurie jiná osoba než generální vikář, je podřízena generálnímu vikáři. Pokud úřad generálního vikáře není obsazen, je ředitel kurie podřízen ordináři.

Generální vikář respektive ředitel kurie je bezprostředně nadřízen jednotlivým odborům a referátům arcibiskupské kurie. Pro operativní řízení a koordinaci správních záležitostí AP svolává ředitel kurie a řídí porady podřízených odborů kurie. Těchto porad se účastní biskupští vikáři.

Generální vikář a ředitel kurie je povinen předávat arcibiskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které se odehrávají v arcidiecézi, respektive které kurie vyřizuje, a nejednat proti vůli a úmyslům arcibiskupa.

K administrativnímu zajištění agendy generálního vikáře a ředitele kurie je zřízen sekretariát generálního vikáře, který je mu přímo podřízen. 

 

b) Biskupští vikáři

Biskupským vikářům přísluší stejná výkonná moc pro dekretem určené záležitosti jako generálnímu vikáři s výjimkou případů, které vyhradil arcibiskup pražský sobě nebo generálnímu vikáři nebo které na základě práva vyžadují zvláštní pověření od arcibiskupa (kán. 479, § 3 CIC). Biskupští vikáři jsou též statutárními orgány AP.

Jsou členy biskupské rady. Jsou povinni předávat arcibiskupovi zprávy o hlavních záležitostech, které vyřizují, a nejednat proti vůli a úmyslům arcibiskupa.

Pro výkon svých úkolů mají právo požadovat odbornou pomoc od jednotlivých odborů a referátů kurie, aniž by se jakkoli narušovala podřízenost kurie generálnímu vikáři respektive řediteli kurie.

K administrativnímu zajištění agendy biskupských vikářů – pomocných biskupů jsou zřízeny jednotlivé sekretariáty, které jsou jim přímo podřízeny. Biskupští vikáři – kněží využívají k zajištění služby sekretariátu některé z podřízených složek.

 

C) Metropolitní církevní soud

Soudní vikář

Soudní vikář pražské arcidiecéze řídí řádnou pravomocí soudní dvůr (kán. 1420, § 1 CIC), jímž je Metropolitní církevní soud Arcidiecéze pražské, který se ve své činnosti řídí normami práva. Soudní vikář tvoří s arcibiskupem jediný soud, nemůže však soudit případy, které si arcibiskup vyhrazuje (kán. 1420, § 2 CIC). Arcibiskup zároveň jmenuje soudce dle kán. 1421, § 3 CIC a ostatní členy soudu.

Soudní vikář rozhoduje o právních záležitostech, které se týkají duchovních věcí, a o záležitostech s duchovními věcmi spojených, dále pak o porušení církevních zákonů a o každém hříšném jednání, pokud se týká určení zavinění a uložení církevních trestů (kán. 1401 CIC).

Předmětem soudního řízení jsou domáhání se a ochrana práv fyzických nebo právnických osob a úřední zjišťování právních skutečností, včetně sporných záležitostí ohledně záležitostí svěcení a manželského svazku, jakož i zločiny, pokud jde o uložení nebo úřední prohlášení trestu.

Připravuje speciální žádosti adresované Apoštolskému stolci o dispens z důvodu nekonzumovaného manželství.

Speciálními procesy jsou diecézní šetření k beatifikaci.

K administrativnímu zajištění agendy soudního vikáře je zřízen sekretariát Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské, který je podřízen přímo soudnímu vikáři.

 

D) Ekonom

Ekonoma jmenuje arcibiskup pražský na dobu 5 roků (kán. 494 CIC) po poradě se Sborem konsultorů a Ekonomickou radou AP. Po uplynutí doby může být jmenován na další období. Ekonom je odpovědný arcibiskupovi, jemuž je bezprostředně podřízen. Je povinen se řídit ve své činnosti ustanoveními kanonického práva (kán. 494 CIC) a dalšími normami obecného i partikulárního práva, i příslušnými normami práva civilního ve vztahu k předmětu své činnosti. Ekonom může být odvolán před uplynutím svého funkčního období ze závažného důvodu dle úsudku arcibiskupa a po projednání se Sborem konzultorů a Ekonomickou radou.

Ekonom odpovídá za dodržování právních předpisů v ekonomické oblasti, zejména v oblasti účetnictví a financování, daní a odvodů.

Připravuje a projednává návrhy požadavků pro státní rozpočet, zajišťuje řádné zúčtování státních příspěvků a vyřizuje ostatní ekonomické záležitosti s orgány státu, samosprávy a dalšími partnery.

Ekonom zajišťuje rozbory a vyhodnocení hospodaření a operativně zajišťuje zhodnocování vkladů na bankovních účtech.

Ekonom zajišťuje vypracovávání návrhů předpisů pro odměňování a zajišťuje výkon mzdové agendy zaměstnanců.

Při vytváření návrhu rozpočtu, případně provizorního úsporného rozpočtu, nebo při úpravě schváleného rozpočtu se řídí zadáním arcibiskupa a bere v úvahu reálné potřeby úseků spravovaných jednotlivými ordináři, jakož i vedoucích jednotlivých odborů a referátů. Se zpracovaným návrhem rozpočtu seznámí generálního vikáře a pak jej předkládá Ekonomické radě, která ho doporučuje arcibiskupovi ke schválení. Ekonom rovněž předkládá Ekonomické radě roční uzávěrku (kán. 494, § 3 a 4 CIC).

Ekonom dohlíží z pověření ordináře (kán. 1276 § 1 a 1278 CIC) na průběžné hospodaření AP a podřízených subjektů a subjektů zřízených AP, příp. subjektů s majetkovou účastí AP.

Ekonom může být zároveň vedoucím Správy majetku AP.

 

E) Diecézní konzervátor

Diecézní konzervátor je jmenován a odvolán arcibiskupem pražským, kterému je bezprostředně podřízen a odpovědný za svou činnost.

Zastupuje AP na jednáních v oblasti památkové péče, zejména s Odborem ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR, s Policií ČR, Národním památkovým ústavem a obdobnými pracovišti v jiných diecézích či řeholích. Spolupracuje s Policií ČR při identifikaci odcizených a nalezených předmětů z mobiliářů kostelů.

Kontroluje zabezpečení, způsob nakládání a stav umělecky a historicky cenného movitého majetku AP a podřízených právnických osob, posuzuje rovněž nutnost jeho restaurování a oprav, případně navrhuje další opatření, včetně posuzování vhodnosti užití zabezpečovacích systémů. Navrhuje vznik svozových diecézních depozitářů a dohlíží na jejich provoz; doporučuje bezpečné uložení ohrožených památek do těchto depozitářů.

Nese spoluodpovědnost za inventarizaci a katalogizaci kulturních statků ve smyslu Oběžníku Papežské komise pro církevní kulturu „O nutnosti a potřebnosti inventarizace a katalogizace církevních kulturních statků“ z 8. prosince 1999.

Poskytuje odborné stanovisko k žádostem o výpůjčky umělecky a historicky cenných předmětů z majetku AP a jemu podřízených subjektů.

Posuzuje žádosti o povolení vstupu do sakrálních objektů v majetku AP a jemu podřízených subjektů za účelem dokumentačním, vědeckým, uměleckým a jiným (fotografování, natáčení filmů, TV apod.), včetně následného publikování.

Prezentuje vhodným způsobem kulturní dědictví v majetku církve, podílí se na přípravě výstav kulturního dědictví arcidiecéze a spoluvytváří koncepci diecézního muzea.

Koná mezi duchovními správci osvětovou činnost v oblasti ochrany kulturního dědictví.

Při výkonu své práce spolupracuje s vedoucími jednotlivých odborů a referátů AP, se statutárními orgány farností, duchovních správ a kapitul a dalších církevních právnických osob podřízených arcibiskupu pražskému, jichž se věci mohou dotýkat.

23. 02. 2015