Vyhledávání Menu

Asistence na kněžském svěcení PhDr. Radima Cigánka a Martina Sklenáře

Dne 25. června 2011 se po dvou letech a poprvé za působení otce arcibiskupa Mons. ThLic. Dominika Duky OP uskutečnilo kněžské svěcení jáhnů PhDr. Radima Cigánka a Martina Sklenáře v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Po půl sedmé ráno se postupně shromažďovali ministranti. Nejvíce jich bylo z Berouna a okolí, dále z Prahy – Lhotky, dále zde byli v hojném počtu zastoupeni kluci Ucháčovi. Mimo ně sem přišlo několik ministrantů z různých dalších farností. Nejmladším chlapcům ceremonář Vojtěch Mátl dal tradičně za úkol dělat lavabo otci arcibiskupovi. Po mnoha změnách po příchodech jednoho dalšího ministranta za druhým nakonec byly udělovány další funkce, zejména šlo o nesení sedmi světel, tedy šesti pochodní a jedné svíce. Já byl jedním ze světlonošů. Neustále opakovaný a opravovaný nácvik se postupně chýlil ke konci.

V průvodu jsme doputovali k arcibiskupskému paláci. Za doprovodu litanií k Nejsvětějšímu jménu Ježíš jsme odkráčeli do katedrály. My ministranti jsme ovšem moc ze svěcení neviděli, neboť jsme byli shromážděni za oltářem. Bylo nepříjemné poslouchání zvuků dechových nástrojů ozývajících se zvenku právě v ten moment, co otec arcibiskup rozmlouval s budoucími novoknězi, a pak během proměňování. Bylo vidět, že novokněží jsou vděčni za svá povolání a na závěr děkovali Bohu, představeným semináře a biskupům, ale to už jsme se my světlonoši s kruciferářem shromažďovali před sakristií. Po biskupském požehnání jsme odkráčeli zase zpátky k arcibiskupskému paláci. Na konci nádvoří tato velká akce skončila. My ministranti průvodem došli do katedrály, vrátili pochodně a převlékli se z ministrantského oblečení. Někteří z nás si šli popovídat na arcibiskupství při dobrém guláši a jiných povedených pochoutkách.

Dominik Šipr z farnosti Uhlířské Janovice

 

27. 09. 2013