Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Beseda o encyklice Caritas in veritate

Prostřednictvím volně přístupných přednášek a následných besed chtějí organizátoři seznamovat veřejnost s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou komunikaci, veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty. Nad textem Caritas in veritate bude besedovat kněz Michal Martinek, ředitel JABOK, a Pavel Mareš, redaktor Karmelitánského nakladatelství.

Tématem besedy budou ekonomické, politické, etické, kulturní a globální otázky. Hosté se zamyslí nad tezí, že pravý humanismus není uzavřený do sebe, nýbrž je otevřený transcendenci, a nad tvrzením, že „bez Boha člověk neví, kam má jít, ani není schopen pochopit, kdo je.“

Benedikt XVI. podepsal text své nové encykliky 29. června 2009 o slavnosti sv. Petra a Pavla. Od té doby pracovalo Karmelitánské nakladatelství na vydání české verze tohoto díla, které je pro nás díky nedávno proběhnuvší návštěvě Svatého otce v naší zemi velmi aktuální. Svatý otec se ve své zatím poslední encyklice věnuje sociální, politické a ekonomické problematice a úloze církve v dnešní společnosti. Navazuje na sociální encykliky svých předchůdců: na encykliku „Populorum progressio“ papeže Pavla VI. a encykliku „Solicitudo rei socialis“ Jana Pavla II.

Obsah encykliky Caritas in veritate, která je rozvedením jakési „logiky lásky“, tvoří šest kapitol mapujících to, jak se tato „logika“ nutně promítá do jednotlivých odvětví lidské společnosti. Jak na svých stránkách napsal kardinál Miloslav Vlk, „Benedikt XVI. navazuje na svou první encykliku a vychází nejprve z pevně teologicky a filosoficky podle pravdy definovaných základů života jedince i společnosti“. Tyto základy jsou dány člověku Bohem, který je láskou.

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11), v jehož rámci již vystoupili prof. Lubomír Mlčoch a biskup Václav Malý, vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle autorů projektu může stát věta z Janova evangelia – Jan 17,11: "Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu ..." Název má zároveň vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. 11. 1989.

Výchozí studijní inspirací projektu je Kompendium sociální nauky církve (česky vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008). Programovou koncepci tvoří ucelené tematické okruhy (např. bioetika, peníze a společné dobro), které budou podrobněji probrány ve třech po sobě jdoucích přednáškách. Každé čtvrtletí tedy bude mít jeden obsahový svorník. Teorie předložená v sociálních dokumentech církve bude propojena s konkrétními příklady z praxe, na něž bude kladen obzvláštní důraz. Na setkání proto budou zváni odborníci, autority či sdružení z rodinné, ekonomické, právní, politické, církevní, kulturní, ekologické, zdravotní i etické oblasti.

Přednášky a besedy jsou přístupné široké veřejnosti, zvláště pak těm, kteří se sociální tematikou a příbuznými obory zabývají. Zváni jsou studenti a vyučující sociálních, humanitních a zdravotních oborů, pracovníci neziskových a charitativních organizací, dále pak každý, kdo má zájem o věci veřejné, kdo za druhé přebírá jistý díl odpovědnosti (zaměstnavatelé, podnikatelé, státní a obecní úředníci) nebo kdo má vliv na veřejné mínění (členové spolků, sdružení a politických stran, právníci, novináři...). Na konkrétních příkladech a konkrétními podněty má být šířeno povědomí o prosociálním rozměru křesťanské víry a křesťanského životního stylu.

Přednášky s besedou se konají po celý rok 2009 první středu v měsíci (tentokrát výjimka - v úterý!) od 19:00 v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00). Bližší informace na e-mailu: iniciativa1711@centrum.cz. (ap, www.farnoststrasnice.cz)

 

02. 10. 2009