Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Biskup Herbst bude sloužit mši svatou ke cti sv. Josefa

Svatý Josef byl tesařem v Nazaretě, městě v biblické Palestině. Pocházel z královského rodu – byl přímým, byť vzdáleným potomkem krále Davida. Byl zasnouben s Marií, ale ještě před svatbou se ukázalo, že Maria čeká dítě. Josef ji chtěl proto podle tehdejšího zvyku zapudit, ale ve snu dostal pokyn, aby tak nečinil, neboť dítě bylo počato z Ducha svatého. Evangelia dále uvádějí, jak Josef marně hledal pro Marii, tehdy ve vysokém stupni těhotenství, nocleh v Betlémě, kam se museli vzhledem ke sčítání lidu dostavit, jak Maria nakonec porodila syna ve chlévě, jak mu dali jméno Ježíš i jak na nový pokyn ve snu Josef odvedl Marii i s dítětem do Egypta, kde se několik let ukrývali před králem Herodem. Poslední zmínkou v evangeliích je vyprávění o tom, jak Josef s Marií a dvanáctiletým Ježíšem putovali na svátky do Jeruzaléma. Jiné věrohodné informace o Josefově životě nejsou k dispozici, z evangelií lze pouze dovodit, že se narodil ve druhé polovině 1. století před Kristem a že zemřel ve druhé polovině 1. století po Kristu.

Úcta k němu jako světci se objevila nejprve ve východní církvi a postupně se prohlubovala i na Západě – od roku 1654 je patronem Čech, roku 1870 byl prohlášen patronem celé církve. Jeho svátek se slaví 19. března. Kromě toho se ještě 1. května připomíná svátek sv. Josefa dělníka. Zvláště v poslední době se v neděli po Božím hodu vánočním slaví též svátek sv. Rodiny, jejíž je sv. Josef nejméně známou, ale přesto zcela nepominutelnou součástí.

Kostel sv. Josefa na Novém Městě byl postaven krátce po založení kapucínského kláštera v roce 1630 stavitelem Melicharem Mayerem v letech 1636 až 1653. Na rozdíl od jiných kostelů se vyznačuje jednoduchostí svého provedení. Dva obrazy na bočních oltářích jsou od Karla Škréty. Kostel v klášteře byl v roce 1795 zrušen, v roce 1833 navrácen kapucínům. V předdvoří kostela je socha sv. Judy Tadeáše z roku 1741 a sochy dvou andělů, které sem byly přemístěny v roce 1855 z Karlova mostu společně se sochou sv. Františka Serafínského od F. Preisse z roku 1708. (ap)

19. 03. 2009