Vyhledávání Menu

Biskupové pro pražskou arcidiecézi

Dominik kardinál Duka
Václav Malý
Karel Herbst 


Biskup dosáhl nejvyššího možného stupně svěcení v římskokatolické církvi. Zpravidla je zodpovědný za správu místní církve, vymezeného územím diecéze. Podílí se na správě místní církve, uděluje kněžské a jáhenské svěcení, biřmuje, působí jako pastýř ve víře a autorita v liturgii. Pražská arcidiecéze je hlavní diecézí české církevní provincie, biskup stojícím v jejím čele je zároveň metropolitou českým a užívá zvláštního titulu "arcibiskup". Sídelní biskup si zároveň může vyžádat ustanovení pomocných biskupů, kteří mu pomáhají s udílením svátostí, správou denní agendy a vykonáváním dalších úkolů, kterými mohou být pověřeni. Současným arcibiskupem pražským je Dominik kardinál Duka, v biskupské službě mu pomáhají pomocní biskupové Václav Malý a Karel Herbst.


43399

Dominik kardinál Duka

36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český, kardinál římskokatolické církve 

Narodil se 26. dubna 1943 v Hradci Králové a vyrůstal v rodině vojáka z povolání, který se účastnil zahraničního odboje a v roce 1944. 13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským. Pražskou arcidiecézi slavnostně převzal při mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 10. dubna 2010. Je velkým kancléřem KTF UK Praha. Dne 21. dubna 2010 byl zvolen předsedou ČBK. O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012 Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že bude 18. února 2012 při veřejné konzistoři jmenován kardinálem. Je široce zapojen do společenského a kulturního života. Je členem Etického fóra ČR, Vědecké rady KTF UK Praha. Je předsedou správní rady Českého katolického biblického díla, členem Centra biblických studií, členem Konfederace politických vězňů, šéfredaktorem Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život, členem redakce Mezinárodní katolické revue Communio a čestným předsedou Rodiny sv. Zdislavy o. s.43400

Mons. Václav Malý

titulární biskup marcelliánský, světící biskup pražský, biskupský vikář

Narozen 21. 9. 1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969–1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1976 v Praze. V letech 1976–1978 byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni.V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.Od ledna 1979 byl bez státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský figurant. titulárním biskupem marcelliánským a světícím biskupem pražským jmenován 3. 12. 1996. Svěcení přijal 11. 1. 1997 v Praze. pastorace kněžských povolání, jáhni připravující se na kněžství, seminaristé, Arcibiskupský seminář, včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby představených, konvikt, nadace semináře, příprava kněží přicházejících z jiných diecézí na službu AP, školství obecně, katechetická činnost ve školách církevních i státních, jmenování a odvolání ředitelů církevních škol zřízených AP, koordinace služby školních kaplanů včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby, péče o ekumenismus (včetně povolení přistupovat ke sv. přijímání nekatolíkům, v jednotlivém případě udělování souhlasu k použití liturgického prostoru křesťanům nekatolíkům k vykonání obřadu. Biskup Malý je také předsedou rady České biskupské konference Iustitia et Pax, která sleduje sociální, ekologické a společenské problémy české společnosti. 
43398

Mons. Karel Herbst, SDB

titulární biskup siccesienský, světící biskup pražský, biskupský vikář

Narodil se 6. listopadu 1943 v Praze a do roku 1967 pracoval v lokomotivovém depu Praha-střed. V letech 1968-73 absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal od kardinála Tomáška 23. 6. 1973, v roce 1976 složil věčné sliby jako salesián Dona Boska. V roce 1975 přišel o státní souhlas, a pracoval až do roku 1986 v podniku "Úklid" (kdy mu byl souhlas navrácen). Po revoluci se podílel na obnově salesiánské komunity v Kobylisích, později spolupracoval na formaci diecézní mládeže a jako spirituál v pražském arcibiskupském semináři. Biskupské svěcení přijal 6. dubna 2002 v katedrále sv. Víta v Praze. trvalá formace kněží, příprava a formace trvalých jáhnů a rozhodování o přijetí kandidátů jáhenské služby, formace pastoračních asistentů (příprava nových, školení), společnosti zasvěceného a apoštolského života, zasvěcené panny, církevní hnutí, sport a sportovci obecně, Junák, Orel, kultura obecně a koncerty v kostelích, vězeňství a koordinace služby vězeňských kaplanů včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby.

 

 

26. 04. 2016