Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Byl jmenován nový arcibiskup pražský

Současně se jmenováním nového arcibiskupa pražského byla papežem v souladu s Kodexem kanonického práva přijata také rezignace kardinála Miloslava Vlka, která byla doručena Svatému stolci již v roce 2007 (při dovršení sedmdesáti pěti let života). Kardinál Vlk se  ...  stává „emeritním“ biskupem, jeho titul kardinál mu však samozřejmě zůstává, jakož i povinnosti vůči církvi s ním spojené.

Nově jmenovaný arcibiskup by se podle Kodexu kanonického práva měl ujmout vedení diecéze do dvou měsíců od přijetí papežské listiny. Převzetí diecéze se obvykle koná liturgickým obřadem při mši svaté v katedrále za přítomnosti duchovních a veřejnosti. Jmenovaný biskup předloží papežskou jmenovací listinu sboru poradců za přítomnosti kancléřky dr. Marie Kolářové, která pořídí úřední zápis.

 

KDO JE (ARCI)BISKUP

V římskokatolické církvi je biskup nástupce apoštolů v nepřetržité posloupnosti a plní funkci pastýře. Biskupským svěcením přijímá poslání být učitelem víry, posvěcovat a vést věřící. Slovo „biskup“ je odvozeno z řeckého episkopos – strážce, dozorce. Biskup je pod autoritou papeže, který ho zpravidla také jmenuje, a je nejvyšší hlavou v čele biskupství. Svátost se předává z biskupa na biskupa při svěcení (apoštolská posloupnost – sukcese). Jsou biskupové diecézní pečující o diecézi, biskupové titulární, kteří jsou v diecézi biskupy pomocnými, a biskupové emeritní, jejichž rezignace z titulu věku nebo jiných důvodů byla papežem přijata.

V římskokatolické církvi je obvyklé, že biskupa jmenuje papež. Jemu přísluší konečné rozhodnutí o vhodnosti kandidáta. Místní církve se na jmenování podílejí doporučením vhodných kandidátů. Pokud tomu nic nebrání, je nově jmenovaný biskup povinen podle Kodexu kanonického práva do tří měsíců od přijetí papežské jmenovací listiny přijmout biskupské svěcení, a to dříve, než se ujme svého úřadu.

Diecézní biskup spravuje svou místní církev (diecézi), ve které mu přísluší bezprostřední církevní moc (zákonodárná, výkonná a soudní) a vykonává pastýřský a učitelský úřad. Stará se o věřící jemu svěřené, svou zvláštní péči věnuje kněžím, svým kázáním a výkladem přibližuje pravdy víry. Ve své diecézi provádí vizitace tak, aby každých pět let navštívil celou diecézi. Diecézní biskup také dává příklad svým ctnostným životem ostatním věřícím a každou neděli a zasvěcený svátek slaví mši za křesťany, kteří jsou mu svěřeni. Jako znamení své hodnosti nosí kříž na prsou, biskupský prsten, solideo a při bohoslužbách berlu a mitru.

 

ŽIVOTOPIS MONS.  ...

 

ŽIVOTOPIS KARDINÁLA MILOSLAVA VLKA

Miloslav Vlk se narodil 17. 5. 1932 v jihočeské Líšnici (okres Písek). Po maturitě v r. 1952 pracoval jako dělník v továrně Motor Union v Českých Budějovicích. Vojenskou základní službu absolvoval v letech 1953-55 ve Dvorech u Karlových Varů. Po absolvování vojenské služby byl v době částečného politického uvolnění přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor archivnictví. Studia zakončil promocí v r. 1960. Poté pracoval jako archivář v Okresním archivu v Třeboni, v Jindřichově Hradci, Okresním a Městském archivu v Českých Budějovicích, kde se později stal ředitelem. V této době publikoval řadu odborných článků v různých časopisech.

V r. 1964 odešel studovat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu do Litoměřic. Na kněze byl vysvěcen 23. 6. 1968 v Českých Budějovicích. Vzápětí jej tehdejší českobudějovický biskup Josef Hlouch jmenoval svým sekretářem. Jeho vliv a pastorační působení však vadilo tehdejším politickým autoritám, proto byl přeložen nejdříve do malých farností na Šumavě – Lažiště a Záblatí (r. 1971). Od r. 1972 působil sedm let v Rožmitále pod Třemšínem. Zde mu byl v r. 1978 odňat tzv. "státní souhlas" k veřejnému výkonu kněžské služby.

V následujících deseti letech žil v Praze, jako kněz tajně pracoval v malých skupinách věřících a přitom vykonával "civilní" zaměstnání umývače oken a později archiváře ve Státní bance československé.

Dne 1. 1. 1989 mu byl vrácen "státní souhlas" a stal se farářem na Klatovsku – v Žihobcích a Bukovníku, později v Čachrově, Javorné, Železné Rudě, Běšinách a Stráži na Šumavě. 14. 2. 1990 byl jmenován českobudějovickým biskupem (biskupské svěcení 31. 3. 1990), 27. 3. 1991 pražským arcibiskupem a českým primasem, nástupcem kardinála Františka Tomáška. Od r. 1991 do r. 2000 byl předsedou biskupské konference, nejprve ČSFR, později České biskupské konference.

Dne 26. 11. 1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem. V letech 1993–2001 byl předsedou Rady evropských biskupských konferencí (CCEE). Od r. 1994 je členem Papežské rady pro sdělovací prostředky a Kongregace pro východní církve. V dubnu 2005 se účastnil konkláve ve Vatikánu, kdy sbor kardinálů zvolil nového papeže Benedikta XVI.

V květnu roku 2007 dosáhl kardinál Vlk 75 let věku a v souladu s církevním právem nabídl do rukou papeže Benedikta XVI. svou rezignaci. Papež mu prodloužil výkon funkce pražského arcibiskupa na další dva roky.

Kardinál Miloslav Vlk je nositelem řady ocenění:

» 25. 2. 1999 obdržel vysoké státní vyznamenání Spolkové republiky Německo "Velký kříž za zásluhy" (Grosses Verdienstkreuz).

» 28. 10. 2002 mu prezident Václav Havel propůjčil řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.

» V r. 2001 obdržel čestnou medaili Tomáše Garrigua Masaryka od Masarykova demokratického hnutí a mezinárodní cenu města Görlitz – "Brückepreis". V roce 2006 obdržel ocenění organizace Ackermann-Gemeinde, která pracuje pro uzdravení paměti Čechů a Němců, na jejich vzájemném smíření a spolupráci.

Kardinál Vlk je nositelem řady čestných doktorátů. V letcech 1992–93 mu byly uděleny 3 čestné doktoráty: na Illinois Benedictine College a na University of St. Thomas v USA a čestný doktorát teologie na univerzitě v bavorském Pasově. V r. 2001 obdržel čestný doktorát Papežské teologické akademie v polském Krakově a v r. 2002 čestný doktorát Opolské univerzity rovněž v Polsku.

Obdržel čestné občanství měst Rožmitál pod Třemšínem (1992), Cedar Rapids/USA (1992), Baltimore/USA (1992), Třeboň (1996) a Klodzko/PL (5.10.1996), Roudnice nad Labem (1997) a Mníšek pod Brdy (1998). 

Výběr z publikací kardinála Miloslava Vlka a o kardinálu Miloslavu Vlkovi:

– Boudre, Alain: Laveur de vitres et archeveque. Biographie de Mgr Miloslav Vlk, Paris, Nouvelle Cité, 1994

– Boudre, Alain: Miloslav Vlk a Praga un lavavetri diventa arcivescovo, Roma, Cittá Nuova, Roma, 1994

– Vlk, Miloslav: Czas dojrzewania. Dietlinde Assmus rozmawia z arcybiskupem Pragi, Warszawa, Verbinum, 1995

– Vlk, Miloslav: Reifezeit. Dietlinde Assmus im Gespräch mit dem Erzbischof von Prag, München, Neue Stadt Verlag, 1996

– Vlk, Miloslav: Ve službě evangelia, Praha, Zvon, 1997

– Zajíc, Jiří: Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem, Praha, Blízká setkání, 1997

– Regina, Sara: Miloslav Vlk: Da lavavetri a Cardinale, Milano, Ed. San Paolo, 1998

– Vlk, Miloslav: Also Avanti! Dietlidne Assmus im Gespräch mit dem Erzbischof von Prag, Leipzig, St. Benno Verlag, 1999

– Vlk, Miloslav: Kardinál Vlk odpovídá na otázky hledajících a pochybujících / ptala se Blanka Pirnosová, Praha, Portál, 1999

– Vlk, Miloslav: Wird Europa heidnisch? Miloslav Kardinal Vlk im Gespräch mit Rudolf Kučera, Augsburg, St. Ulrich Verlag, 1999

– Pirnosová, Blanka: Koho má za zády? Čtyřicet dramatických let kardinála Miloslava Vlka, Praha, Nové město, 2002

- Vlk, Miloslav: Vítězství Krista, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl., 2003

- Vlk, Miloslav: Meditace nad Křížovou cestou, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2007

Videokazety meditací:

– Vlk, Miloslav: Křížová cesta akademického sochaře Karla Stádníka s textem kardinála Miloslava Vlk, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl., 1996

– Vlk, Miloslav: Narodil se Kristus Pán. Třebechovický betlém s vánoční meditací kardinála Miloslava Vlka, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl., 1996

– Vlk, Miloslav: Vzkříšení. Velikonoční meditace kardinála Miloslava Vlka, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl., 1999

– Vlk, Miloslav: Seslání Ducha svatého, meditace kardinála Miloslava Vlka, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl., 2000

– Vlk, Miloslav: Slavnost Všech svatých. Meditace kardinála Miloslava Vlka, Kostelní Vydří, Karmelitánské nakl., 2001

CD:

- Vlk, Miloslav: Tajemství světla, Meditace kardinála Miloslava Vlka nad pěti tajemstvími růžence, Hudební doprovod: SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS, Paulínky, Praha. (ap)

31. 01. 2010