Vyhledávání Menu

Arcidiecézní charita Praha


Arcidiecézní charita Praha pomáhá – na principech křesťanské lásky – lidem v nouzi bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení nebo politickou či rasovou příslušnost. Poskytuje pomoc těm, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo na okraji společnosti – zejména rodičům (matkám) s dětmi v tísni, lidem se zdravotním postižením, seniorům, lidem bez domova, mládeži z dětských domovů, obětem obchodování s lidmi, obětem domácího násilí, migrantům. Významnou činností Charity Praha je také humanitární pomoc a zahraniční rozvojová spolupráce. V oblasti vzdělávání, zdravotní péče, prevence a místního rozvoje jsou podporovány nejchudší děti, rodiny a celé komunity k dosažení soběstačnosti a trvale vyšší životní úrovně.
73065


Základní informace.

 • Zřizovatel
  Arcibiskupství pražské

  Právní forma:
   
  církevní právnická osoba

  Statutární zástupce:
   
  ředitel Ing. Bc. Jaroslav Němec, prezident P. Stanislaw Gora

 • Působnost: 
  Sociální a zdravotní služby: Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj 
  Rozvojová spolupráce: Indie, subsaharská Afrika, Bělorusko

 • Financování:
  Svoji činnost financuje Charita Praha díky orgánům státní správy a místních samospráv (ministerstva, kraje, obce), církevním a veřejným sbírkám, individuálním i firemním dárcům a z výnosů z vlastní hospodářské činnosti a benefičních akcí.

 • Vznik
  Historie organizace sahá do období první republiky, za vlády komunistického režimu byla činnost Charity omezena. Krátce po revoluci byla znovuobnovena, k oficiální registraci došlo v roce 1996. 

 • Registrace
  Rejstřík církevních právnických osob spravovaný Ministerstvem kultury ČR registrační číslo 8/1-01-705/1996

  Webové stránky arcidiecézní charity Praha


08. 09. 2017