Vyhledávání Menu

Nejnovější prostředky komunikace a jejich využití

(nejen) v pastoraci rodin


1) Úvodních několik citací z Dekretu o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica


"Z podivuhodných technických vynálezů, které zejména v dnešní době s Boží pomocí vyvinul lidský důmysl ze stvořených věcí, církev bere na vědomí a sleduje se zvláštním zájmem ty, které mají vztah především k lidskému duchu a které otevřely nové možnosti velmi snadného sdělování zpráv, myšlenek a pokynů všeho druhu. Mezi těmito vynálezy vynikají prostředky uzpůsobené tak, aby mohly zasáhnout a ovlivnit nejen jednotlivce, ale i masy a celou lidskou společnost." (IM 1) "Působnost těchto prostředků přesahuje hranice národů a z jednotlivců dělá takřka občany celého lidského společenství." (IM 22) Přestože "Církev ví, že jich mohou lidé používat proti záměru božského Stvořitele" (IM 2), vyzývá "ať i těmito novými vynálezy je oslavováno jméno Páně" (IM 24).


2) Proč tento článek


V tomto článku bych se chtěl zabývat novými prostředky komunikace a možnostmi jejich využití v pastoraci. Mám na mysli především komunikaci mezi počítači, a to jak místní, tak i celosvětovou, která se děje prostřednictvím počítačové sítě označované slovem Internet.

V tomto textu nehodlám oslovovat odborníky, ale spíš se chci pokusit o osvětu. Nechci tedy podat precizní výklad jako spíš nástin s minimem podrobných technických informací.


3) Některé konkrétní příklady


Jestliže počítač našel již definitivně své místo v církvi jakožto neodmyslitelný pomocník, a to mnohde i ve farnostech (typickým příkladem v naší diecézi jsou farní časopisy), využití počítače jako prostředku komunikace (a nikoliv jen jako psacího stroje či pomocníka v účetnictví) je v naší místní církvi zatím ještě v plénkách.

V následujících několika odstavcích popíšu několik způsobů této komunikace, jak jsou využívány v Centru pro rodinu.

a) Elektronická pošta, čili "e-mail"

Když posíláme klasickou poštou dopis, musíme znát adresu - to je zcela jasné. Ovšem adresa nemusí být totožná s místem bydliště či pracoviště adresáta. Může to být např. adresa poštovního úřadu, kde má adresát svoji schránku (P.O.BOX číslo ...). Tam si pak může pro dopis dojít. A podobné je to u elektronické pošty. Ta se adresátovi posílá přes schránku v elektronickém poštovním úřadě pomocí komunikace mezi počítači. Poštovní úřad je počítač s příslušným programem, schránka je místo v jeho paměti. Propojení mého počítače s poštou může zajistit např. obyčejná telefonní linka a zařízení, kterému se říká modem. Pokud komunikují mezi sebou i různé poštovní úřady, vytváří se síť, která může zajistit snadnou komunikaci po celém světě. A výhody? Jedná se o nejrychlejší a nejlevnější způsob korespondence. V Praze lze odeslat či přijmout dopis v ceně jednoho telefonního impulsu. Přitom je jedno odkud či kam dopis jde (zda do vedlejší ulice či do Austrálie) a na rozdíl od klasické pošty či faxu nehraje takovou roli ani délka dopisu nebo jejich počet.

Centrum pro rodinu využívá tento způsob korespondence například k zasílání příspěvků do informačního servisu ČBK nebo do Zpravodaje YMCA Živá rodina (tyto příspěvky se již nemusejí přepisovat!), pomocí elektronické pošty se přihlašují zájemci na duchovní obnovy či jiné pořady Centra.

b) Elektronické konference

Jednou z možností je něco jako "globální rozhovor" na úrovni třeba i celého světa na dané téma. To zajišťuje jednoduše řečeno veřejná elektronická schránka, ve které jsou příspěvky na určité téma k dispozici všem účastníkům a ti mohou na ně reagovat. Své reakce mohou poslat buďto pouze autorovi příspěvku nebo všem. Tato odpověď může být opět komentována a tak to může pokračovat libovolně dál.

Konference může být veřejně přístupná či pouze pro určitý uzavřený okruh uživatelů. Jistě nás napadne, jak tato diskuze, kde si každý může říkat, co chce, dopadne v oblasti víry. Tato obava je pochopitelná. A skutečně konference zabývající se náboženskou problematikou jsou často doménou různých synkretických proudů (což je dáno mimo jiné i malou aktivitou křesťanů a zvláště katolíků v této oblasti).

Uveďme však pozitivní příklad z oblasti rodinné pastorace. Americká diskuzní konference zaměřená na problematiku "World Merriage Encounter" - tedy jakési obdoby "Manželských setkání" v naší vlasti (pozn.: Manželská setkání jsou u nás nejrozšířenější formou obnovy křesťanských manželství), je velice kultivovaná, "neliberální", ač je volně přístupná a příspěvky jsou jak od katolíků, tak luteránů či židů. Účastníky jsou ve své většině manželské páry z celého světa.

Zde jsou příklady využití této diskuzní konference:
- informace o víkendových obnovách pro manžele
(co, kdy, kde, za kolik)
- sdělování si zkušeností mezi organizátory těchto víkendů - prosba o modlitby za potřeby konkrétních lidí
Účastníci této konference se cítí jako jedna rodina a sdělují si sobě navzájem radosti i bolesti. Potom je zcela přirozené, že lze v této konferenci nalézt prosby o modlitbu za nejrůznější potřeby (vážná nemoc, těžkosti v pastorační práci,...)
- myšlenka na den
Tuto službu zajišťuje jeden manželský pár. Každý den je možno zamyslet se nad konkrétní otázkou směřující k některému aspektu manželství
- hledání společenství manželů
Rodina se stěhuje na druhý konec USA či ještě dál a má zájem zapojit se v novém bydlišti do manželského společenství
- "pastýřský dopis" kněze všem účastníkům konference, na který lze očekávat po několika minutách či hodinách odpovědi či reakce.

c) Stránky - čili využití "WWW"

Jistě se každý z vás už setkal s odkazy v literatuře. Malé číslo na příslušném místě v textu nám říká, že pod čarou či na konci textu je možno nalézt odkaz na literaturu, odkud je citováno nebo kde je uvedená problematika probrána podrobněji (Typickým příkladem je např. Katechizmus katolické církve, kde se to odkazy jen hemží). Pokud máme hlubší zájem, je nutno si uvedenou literaturu sehnat. Ale i v ní budou odkazy atd. atd.

Tento problém řeší u elektronické komunikace tak zvané "stránky". Stránka je text (nemusí mýt délku pouze jedné tištěné stránky), který obsahuje informace z určité oblasti. Místo odkazů na literaturu nás vedou zvýrazněná klíčová slova na další stránky. Tak můžeme listovat nejen v rámci jednoho počítače, na kterém jsou stránky uloženy (viz jednoduchý příklad dále), ale skutečně po celém světě bez toho, že bychom si dělali výpisky literatury a pátrali v knihovnách. To nesmírně zrychluje vyhledávání informací.

Tak například první stránka Střediska sociální prevence hlavního města Prahy má jedno z klíčových slov "poradenství", přes které se dostaneme na další stránku stejného jména. Tam nás upoutají např. klíčová slova "adresář poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy". Přes tato slova se dostaneme opět na další stránku obsahující adresy a telefonní čísla manželských poraden v celé ČR.

Někdy může být klíčovým slovem elektronická adresa odpovědné osoby pro problematiku dané stránky (např. by to mohl být konkrétní poradce). Jemu lze bez problémů na tuto adresu okamžitě poslat elektronickou poštu např. s dotazem atd.


4) Význam počítačové komunikace pro pastoraci


a) Obousměrnost komunikace

Na rozdíl od televize, rozhlasu či tisku může ten, kdo informace předkládá, diskutovat s příjemci prakticky okamžitě po zveřejnění svých informací.

Tuto vlastnost bych považoval za nejdůležitější. Zřízení "katolické dotazovny" v rámci České republiky, která by byla spravována teologicky vzdělanými laiky pod vedením kněze (sr. IM 15) a byla schopna odpovědět na jakýkoliv dotaz z oblasti víry, morálky či duchovního hledání, je nezbytně nutné.

b) Prezentace názorů:

Na "stránky" lze umístit naše postoje k základním otázkám doby a tyto názory jsou kdykoliv k dispozici širokému okruhu lidí bez ohledu na světový názor. Přitom tato prezentace je oproti klasickým sdělovacím prostředkům nesrovnatelně levnější a není nikým cenzurována.

c) Oslovení skupiny lidí, kterou bychom jiným způsobem těžko oslovili,

tedy mladé technické inteligence, podnikatelů, ale i dalších, kteří se ve stále větší míře na Internetu pohybují.

d) Zrychlení a zlevnění komunikace uvnitř církve:

Zde mám na mysli především využívání elektronické pošty.


5) Závěr


Svatý Pavel při svém nesmírném zapálení pro Krista prozíravě využíval ty prostředky komunikace, které mu nabízela jeho současnost, a tak se evangelium záhy rozšířilo po celém tehdy známém světě.

Stejně i my máme dnes možnost oslovit "globální vesnici", kterou je celý svět. Podmínkou je horlivost pro Krista, ale také apoštolská prozíravost.

Bylo by naprosto nedůstojné synů církve, kdyby nečinně přihlíželi, jak je slovo spásy svazováno a zdržováno technickými potížemi nebo nepostačujícími prostředky (IM 17). A já jsem přesvědčen, že k této variantě nedojde.

Jiří Musil, vyšlo v Pastoračním sborníku, Pastorační středisko, Praha 1996.

 

Ludmila Pivoňková 18. 08. 2015