Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2004 - z poutní mše

Šesti rodinám, které zastupují prorodinné organizace a aktivity v pražské arcidiecézi, a to Společnost pro podporu rodiny (Šturmovi), Sdružení salesiánských spolupracovníků (Zindulkovi), Sdružení ochrana nenarozeného života (Jelínkovi), Fokoláre - Nové rodiny (Synkovi), Manželská setkání Praha (Hegrlíkovi) a YMCA - Živá rodina (Kubínovi), předal pražský arcibiskup pan kardinál Vlk šest prázdných nádob. Ty symbolizují a podtrhují úkol, který má uskutečňovat a žít každá rodina, každý pokřtěný: osobní obětí a vzájemnou láskou i láskou ke všem lidem, živým Božím slovem tyto nádoby naplňovat.

Bratři a sestry, Boží slovo ... nás křesťany zavazuje k radostnému následování Krista a k osobní oběti, máme být autentickými hlasateli slova, máme je žít. Ke stejnému nás vybízí Václavův odkaz i příklad jeho života. S vděčností za vaše dosavadní svědectví a oběť vám svěřuji nový úkol: Kéž jsou pro vás tyto prázdné nádoby, které odkazují na Ježíšův zázrak proměnění vody ve víno v Káně, jsou stálou připomínkou jeho výzvy učedníkům: "Naplňte nádoby vodou", aby on ji záhy mohl proměnit v dobré víno. Ať se každé rodinné společenství den ze dne stává prostředím i svědkem tohoto nového zázraku proměnění vody našeho lidství ve víno jeho Božské lásky, ať přispívá k obnově naší vymírající společnosti a k zachování křesťanské identity našeho národa. Amen.


Poutní přímluvy:


Bratři a sestry, s důvěrou se obraťme k našemu nebeskému Otci a ve společenství s mučedníkem, svatým Václavem, prosme především za náš národ, za rodiny, za sebe navzájem a za všechny lidi. Volejme: Kyrie, Kyrie, eleison.  • Prosme Pána za všechny, kdo uvěřili v Ježíše Krista, aby stále přinášeli ovoce víry.
  • Prosme Pána za našeho papeže Jana Pavla II., za naše biskupy, kněze a jáhny, aby v síle a moci Ducha s láskou vedli svěřený lid.
  • Prosme Pána za inspiraci a vedení jeho Svatého Ducha pro další průběh sněmu katolické církve v naší zemi.
  • Prosme Pána za naši vlast a za náš národ, abychom hledali skutečné hodnoty a usilovali o ně.
  • Prosme Pána za naše rodiny, aby dokázaly překonávat všechny obtíže a překážky, žily vzájemnou láskou a příklad i svědectví jejich života aby přiváděl ke Kristu.
  • Prosme Pána za chudé a také za ty, kdo trpí nemocí, nouzí, bezprávím nebo nepřátelstvím, aby se jich ve své dobrotě ujal.
  • Prosme Pána za nová povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, abychom uchovali dědictví víry v naší zemi.
  • Prosme Pána za všechny zemřelé, zvláště za oběti válek, terorismu a násilí, aby je přijal do společenství své Církve vítězné.

Bože, do tvých rukou svěřujeme všechno, co jsme a co máme, neboť ty sám jsi Původce a Dárce všeho dobra, jsi naším Ochráncem a milujícím Otcem. Odevzdáváme se s důvěrou tvému milosrdenství a tvé moudré prozřetelnosti. Skrze Krista, našeho Pána.

Ludmila Pivoňková 08. 09. 2004