Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2004 - Co je to Paládium země české

 Ve starém Řecku nazývali Palladiem dřevěnou sošku bohyně Pallas Athény, podle báje přenesenou z Tróje, která symbolicky zajišťovala ochranu města. Později se začal tento výraz používat k označení obrazů, reliéfů nebo soch, které měly ochrannou funkci.

Ochranným obrazem ­ Palladiem ­ české země a českého národa je měděný reliéf Panny Marie s Kristem ze Staré Boleslavi.

Podle legendy odevzdala sv. Ludmila po svém křtu všechny kovové pohanské bůžky sv. Metodějovi, aby z nich dal odlít křesťanské bohoslužebné nádoby. Kromě nádob zhotovil neznámý byzantský mistr také kovový obrázek Panny Marie pro sv. Ludmilu. Po její smrti zdědil tento obrázek sv. Václav, který jej nosil zavěšený na prsou. Když byl zavražděn, jeho sluha Podiven ukryl obrázek do země. Jako nepohodlný svědek byl Podiven oběšen. Svému národu však zachránil vzácnou relikvii a stal se jejím prvním mučedníkem. Kolem roku 1160 obrázek vyoral v poli sedlák a předal ho kanovníkům staroboleslavské kapituly. Ti na místě nálezu postavili kapli a obrázek do ní umístili. Kaple začala přitahovat poutníky z okolí i z Prahy. Za husitských válek byla vypálena a z obrázku zbyla jen kovová beztvará hmota. Asi v první polovině 15. století bylo poutní místo znovu vystavěno a reliéf byl podle zachovalého popisu neznámým umělcem obnoven. Dobrý pozorovatel však zjistí, že tvář Mariina je podnes zjizvená. Reliéf o velikosti 19x13,5 cm je podle současného výzkumu opravdu vytvořen z materiálu označovaného jako tzv. Korintská měď, což je zvláštní slitina, která pochází z Balkánu. Tato informace hovoří ve prospěch dávné tradice.

Názor, že P. Maria zobrazená na staroboleslavském obrázku je Palladium, to znamená, že je "Záštitou české země" byl poprvé vysloven v roce 1609, kdy čeští katolíci putovali ve velkém průvodu z Prahy do Staré Boleslavi prosit P. Marii o záchranu katolické víry a své vlasti před protestantismem a poněmčením české země.


Na počátku 17. století byl zbudován pro Palladium ve Staré Boleslavi velký chrám Nanebevzetí Panny Marie. Nepřátelé českého národa pozorovali, že naši předkové se při každé celonárodní pohromě utíkají o pomoc k palladiu země české do St. Boleslavi. Proto se ho chtěli zmocnit. Roku 1632 odvezli palladium Sasové do Lipska a vrátili ho až po šesti letech za vysoké výkupné. Za třicetileté války bylo schováno ve Vídni a potom v Praze, kde se ho zmocnili Švédové. Švédský král jej pak poslal císaři Ferdinandu III. a ten roku 1650 paladium vrátil ozdobené zlatou korunkou, perlami a diamanty, na původní místo do Staré Boleslavi. Před Turky bylo ukrýváno v Praze a před Prusy v Berouně. Palladium je spjato také s novodobou historií našeho národa. V pohnutých zářijových dnech 1938 bylo neseno Prahou v mnohatisícovém davu z Vyšehradu na Staroměstské náměstí s prosbou o ochranu země před nacistickou zvůlí. Za okupace bylo tajně zazděno a nahrazeno kopií. Fašisté po palladiu marně pátrali a říká se, že měli v plánu zničit celou Starou Boleslav. Brzy po skončení války,

24. června 1945 byla posvátná relikvie odvezena do Prahy, kde se konaly děkovné bohoslužby za záchranu národa před záhubou. Dodnes putují věřící k palladiu a prosí o přímluvu za blaho země a církve, i když na to, že je to nejcennější duchovní skvost českého národa se trochu pozapomnělo. (Další informace viz.: Jeřábek, V.: Čtení o Paladiu země české. 1946 a Ryneš, V.: Paladium země české. 1948.)

PhDr. Jana Šilhavá pro časopis Naše rodina

14. 07. 2015