Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2004 - Jan 2,1-11

 U třetího dne stala se svatba v Káni galilejské: a byla matka Ježíšova tam. Pozván jest pak také Ježíš i učedlníci jeho na svatbu. A když se nedostalo vína, dí matka Ježíšova k němu: "Vína nemají." I díjí Ježíš: "Co mně a tobě jest, ženo? Ještě nepřišla hodina má." Dí matka jeho k služebníkům: "Cožkoli vám dí, učiňte." Bylo pak tu kamenných štoudví šest postaveno vedlé očišťování židovského, beroucí v sebe jedna každá měřice dvě nebo tři. Dí jim Ježíš: "Naplňte štoudve vodou." I naplnili je až do vrchu. I dí jim Ježíš: "Nalévejtež již a neste vrchnímu správci svatby." I nesli. Když pak okusil vrchní správce svatby vody vínem učiněné, a nevěděl, odkud by bylo, ale služebníci věděli, kteříž vážili vodu: povolal ženicha vrchní správce svatby a dí jemu: "Každý člověk nejprvé dobré víno staví: a když by se podnapili, tehdy to, které horší jest: ale ty zachoval jsi víno dobré až dosavad." Ten učinil Ježíš počátek divů v Káni galilejské: a zjevil slávu svou, i uvěřili v něj učedlníci jeho.

Bible Svatováclavská

14. 07. 2015