Vyhledávání Menu

Pouť rodin 2004 - sv. Václav a rodina

Svatý Václav je právem považován za světce a osobnost státotvornou. Při letošní Národní svatováclavské pouti však chceme ukázat ještě jednu výraznou Václavovu stránku, a tou je jeho život v rodině.

Kníže Václav žil v širší rodině, která měla své světlé i stinné stránky - Václavovu babičku světici Ludmilu, ale i problematické osoby Drahomíru a Boleslava. Zatímco babička formovala po lidské i duchovní stránce z Václava budoucího světce, matka a bratr ho staví před nejedno těžké rozhodnutí, jak uprostřed vlastní země i vlastní rodiny naplnit křesťanský ideál pravdivosti v lásce. A zde se ukazuje velikost mladého knížete: V konfliktech s blízkými Václav neutíká do "svatého" bezpečí, ani své odlišné názory nevnucuje silou, natož aby své "neposlušné" příbuzné trestal tak, jak bylo ve středověku zvykem. Václav zůstává v pozici pravé křesťanské lásky k bližnímu, která se někdy tak těžko uskutečňuje právě ve vztazích k nejbližším a na níž může člověk tvrdě doplatit - a to i mezi nejbližšími.

Proč připomínáme Václavovo příkladné soužití s členy vlastní rodiny právě letos? V letošním roce Organizace spojených národů vyzývá k oslavám desátého výročí Roku rodiny. Jako odpověď na tuto výzvu probíhají po celém světě, ale i v naší vlasti různé akce, jejichž cílem je posílení pozice a prestiže rodiny a rodičovství ve společnosti.


Proto není náhodou, že pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk vyslovil přání, aby součástí Národní svatováclavské pouti byla v roce 2004 i pouť rodin pražské arcidiecéze a její přípravou pověřil Centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském.

V "rodinné" části programu pouti se nechceme věnovat krizovým jevům v dnešní rodině, ale spíše povzbudit k radosti z toho, že rodinný život má i v dnešní době hodnotu a smysl a lze jej žít dobře. Václavův život nám ukazuje, že "staré dobré časy" nebyly nikdy ideální, ale že každá doba přináší jednotlivci, rodině i národu specifické starosti a těžkosti. A dnešní světec nám nabízí cestu, jak se s těmito nelady čestně vyrovnat.

K této připomínce a zároveň k žití rodinných hodnot chceme pozvat nejen věřící, ale i všechny lidi dobré vůle.

Centrum pro rodinu

14. 07. 2015