Vyhledávání Menu

Pouť rodin 31.5.2008 na Tetín proběhla!

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli,
raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero!
Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele,
uprostřed tebe je Hospodin izraelským králem, zla se už neboj!
V onen den bude řečeno Jeruzalému: "Neboj se, Sióne,
ať nejsou tvoje ruce malátné! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz, plesá nad tebou v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jako ve dnech svátku."
Odstraním z tebe zkázu, takže nebudeš snášet její hanbu. (Sof 3.14-18)

V tropickém dni se sešli rodiny a ti, kteří se nasazují v modlitbě za rodiny, k poutní slavnosti na Tetíně. Povzbuzeni na duchu (Božím slovem a Eucharistií), duši (vystoupením Jiřího Černého a krásným prostředím Tetína) i těle (občerstvením, které zajistili farníci a sestry cyrilky, ale také aktivitami, které pro poutníky připravila Živá rodina) jsme se spokojeně vraceli domů. Návrat jsme nejspíš všichni stihli ještě před mohutnou noční bouřkou (ze soboty 31.5. na neděli 1.6.).

Přímluvy ke mši
Program pouti14. 07. 2015