Vyhledávání Menu

Pouť rodin na Svatou Horu 6.6.2009

Během pouti se zaměřili na téma "Odvaha žít rodinu dnes".

Hlavní poutní mše svatá se konala v 11,00.

Celebroval Mons. Aleš Opatrný, ThD., biskupský vikář pro pastoraci s dalšími kněžími.

Pouť rodin na Svatou Horu 6.6.2009.

Odpoledne doprovodný program pro rodiny:


  • Od 13:00 na louce pod bazilikou probíhal doprovodný program pořádaný 189. dívčím skautským oddílem Argiope na téma Večerníčky. Připravena byla stanoviště s jednotlivými večerníčky (Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxipes Fík, Včelí medvídci a mnoho dalších) a úkoly, které zde děti s velkým nadšením plnily. 
  • 13:30 se konala v Plzeňské kapli probíhat beseda s Mons. Alešem Opatrným na téma „Odvaha žít rodinu dnes“ za účasti asi 40 zájemců.

Plakátek (dokument MS Word)Plakátek


Liturgie


Při mši jsme zpívali z Kancionálu píseň číslo 515 Jako dítky k Otci svému.

 

PRVNÍ ČTENÍ   Řím 12,3-13

Máme rozmanité duchovní dary podle milosti.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.

Bratři a sestry!

Protože mi byla dána ta milost, říkám každému z vás: Nikdo ať si o sobě nemyslí více, než co se patří myslet, ale skromně ve shodě s tím, v jaké míře udělil Bůh každému víru.

Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale tyto údy ne­mají všechny stejnou činnost, tak i my, i když je nás mno­ho, jsme jedním tělem v Kristu, k sobě navzájem jsme však údy.

Máme rozmanité duchovní dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar mluvit z vnuknutí, ať ho užívá úměrně k vlastní víře. Kdo má dar služby, ať ho uplatňuje ve službě. Kdo má dar vyučovat, ať se věnuje vyučování, kdo dar povzbuzovat, ať povzbuzuje. Kdo rozdává, ať to dělá velkodušně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo prokazuje milo­srdenství, ať to činí s radostí.

Láska ať je bez přetvářky. Mějte v ošklivosti zlo, přidr­žujte se dobra. V bratrské lásce se navzájem mějte srdečně rádi, v uctivosti předcházejte jeden druhého. V horlivosti neochabujte, duchem buďte horliví, služte Pánu, v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí. S věřícími se podílejte na jejich životních potřebách, ochot­ně poskytujte pohostinství.

 

ŽALM   Žl 100

Odp.: Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Plesejte Hospodinu, všechny země,
služte Hospodinu s radostí,
vstupte před něho s jásotem!

Odp.

Uznejte, že Hospodin je Bůh:
on nás učinil, a my mu náležíme,
jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.

Odp.

Vstupte do jeho bran s díkem,
do jeho nádvoří s chvalozpěvem,
slavte ho, žehnejte jeho jménu!

Odp.

Neboť Hospodin je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné,
po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

Odp.

 

Zpěv před evangeliem   Mt 5,3

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

EVANGELIUM  Mk 12,38-44

Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Když Ježíš učil (zástupy), řekl: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdo­vám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přís­nější soud."

Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů.

Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do poklad­nice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí."

 

  Pouť rodin na Svatou Horu 6.6.2009.

 

PŘÍMLUVY

Prosíme tě za tvou Církev, aby dokázala světu vydávat svědectví  o zmrtvýchvstalém Kristu.
 
Prosíme tě za všechny rodiny naší diecéze. Obnov je svým Duchem.
 
Prosíme tě za politiky, aby měli odvahu hájit význam rodiny pro celou společnost.
 
Prosíme tě za děti, proměň svou mocí to, co rodiče v jejich výchově pokazili.
 
Prosíme tě za rodiny, které prožívají obtíže v zachování věrnosti a ve vzájemném porozumění.

Prosíme tě za osamělé lidi. Ať ve své samotě najdou Tvou blízkost.

Prosíme tě za všechny, kdo v našich rodinách zemřeli. Přijmi je k sobě a ukaž jim svou tvář.

 

Pouť rodin 2008 na Tetín

Pouť rodin 2007 na Tetín

Pouť rodin 2005 do pražské Lorety

Pouť rodin 2004 do Staré Boleslavi

Pouť rodin 2003 do Jablonného..

Pouť rodin 2002 do Jablonného..

14. 07. 2015