Vyhledávání Menu

Dopis prefekta kongregace pro klérus u příležitosti památky sv. Jana Marie Vianneye

Drazí bratři kněží,

u příležitosti památky sv. Jana Marie Vianneye, faráře arského (4. srpna)  vás z celého srdce zdravím a bratrsky vám posílám toto krátké poselství.

Církev dnes ví, že má naléhavé poslání nejenom „ad gentes“, ale také ke křesťanům žijícím v oblastech a krajích, kde byla křesťanská víra po staletí hlásána a ustálena a kde vždy existovala církevní společenství. V tomto stádci měla misie nebo misijní evangelizace za svůj cíl ty, kteří byli pokřtěni, ale kdo z různých důvodů nebyli evangelizováni dostatečně nebo ztratili svoji primární horlivost a znovu odpadli. Postmoderní kultura současné společnosti – kultura relativistická, sekulární a agnostická – náboženskou víru mnohých lidí silně narušuje.

Církev je misionářská ze své přirozenosti. Ježíš nám říká: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat“ (Mt 13, 3). Rozsévač se neomezuje jen na to, aby házel semeno z okna, ale vychází z domu. Církev ví, že nemůže zůstat nečinná nebo se omezit na přijímání a evangelizování těch, kteří hledají víru v kostelích a společenstvích. Je nutné vstát a jít do míst, kde lidé a rodiny bydlí, žijí a pracují. Musíme jít ke každému člověku: ke společenstvím, organizacím, institutům a různým vrstvám lidské společnosti. K tomuto poslání je povolán každý člen církevního společenství: pastýři, řeholníci i laici.

Církev navíc uznává, že kněží jsou velkou hnací silou v každodenním životě místních společenství. Když jsou aktivní kněží, je aktivní církev. Pokud tomu tak není, poslání církve se jen těžko uskuteční.

Moji drazí bratři kněží, jste velkým bohatstvím, energií, pastorační a misijní inspirací uprostřed víry křesťanů, kdykoliv jsou ve společenství. Bez vašeho zásadního rozhodnutí „zajeď na hlubinu“ kvůli rybolovu („Duc in altum“), jak nás sám Pán volá, se nestane nic nebo jen málo v tomto naléhavém poslání buď „ad gentes“ anebo do oblastí, které byly dříve evangelizovány. Ale církev si je jista, že s vámi může počítat, protože ví a explicitně uznává, že drtivá většina kněží – navzdory slabostem a lidským omezenostem – jsou kvalitní kněží, kteří obětují svůj každodenní život pro Boží království a milují Ježíše Krista i lid, který jim byl svěřen.

To jsou kněží, kteří sami sebe zasvěcují v každodenní službě a vytrvávají až do Pánovy sklizně. Pouze nepatrná menšina kněží se těžce odchýlila od tohoto poslání a církev se snaží napravit škodu, kterou způsobili.

Na druhé straně se raduje a je hrdá na nezměrnou většinu těch kněží, kteří jsou dobří a zasluhují chválu. Během tohoto roku sv. Pavla a během synody biskupů z celého světa, která se bude konat v říjnu příštího roku v Římě, voláme ty, kteří pochopili toto naléhavé poslání. Ať nás Duch Svatý osvítí, pošle nás a podepře nás, abychom mohli pevně jít a znovu hlásat osobu Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného a také jeho království.

Znovu vás, drazí bratři, zdravím a vždy zůstávám k vaší dispozici. Modlím se za vás za všechny a zvláště za trpící, nemocné a staré.

 

Vatikán 15. července 2008

kard. Cláudio Hummes

emeritní arcibiskup ze São Paolo

prefekt Kongregace pro klérus


 

 

21. 08. 2013