Vyhledávání Menu

P. dr. Vojtěch Eliáš - Copy

Biskupským vikářům přísluší stejná výkonná moc pro dekretem určené záležitosti ako generálnímu vikáři s výjimkou případů, které vyhradil arcibiskup pražský sobě nebo generálnímu vikáři nebo které na základě práva vyžadují zvláštní pověření od arcibiskupa (kán. 479, § 3 CIC). Biskupští vikáři jsou též statutárními orgány AP.

Jsou členy biskupské rady. Jsou povinni předávat arcibiskupovi zprávy o hlavních záležitostech, které vyřizují, a nejednat proti vůli a úmyslům arcibiskupa.

Pro výkon svých úkolů mají právo požadovat odbornou pomoc od jednotlivých odborů a referátů kurie, aniž by se jakkoli narušovala podřízenost kurie generálnímu vikáři respektive řediteli kurie.

K administrativnímu zajištění agendy biskupských vikářů – pomocných biskupů jsou zřízeny jednotlivé sekretariáty, které jsou jim přímo podřízeny. Biskupští vikáři – kněží využívají k zajištění služby sekretariátu některé z podřízených složek.

Současným biskupským vikářem pro diakonii je P. dr. Vojtěch Eliáš.

24623

Narodil se 2. 3. 1967 v Liberci. Je bratrancem herce a komentátora Jana Krause. Vystudoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích (1985–1990), a v letech 1994–1998 Universitu Pontificia Salesiana v Římě, obor historie, teorie a metodika vzdělávání. Na kněze byl vysvěcen v roce 1991 a působil ve farnostech Příbram, Dobříš, Hostivice Praha-Vinohrady, vypomáhal také v několika anglicky hovořících pražských farnostech. Od roku 1992 působí i jako pedagog, vyučoval na Arcibiskupském gymnáziu, na VOŠ Jabok v Praze a na KTF UK. Od roku 2002 byl pověřen vedením katedry praktických oborů a je proděkanem na KTF UK. V roce 2010 se navíc stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Založil Centrum drogové prevence v Hostivicích, které obdrželo několik grantů pro realizaci primární protidrogové prevence.

Kompetence:

charitativní a diakonická činnost AP včetně zahraničních charitativních aktivit AP, Arcidiecézní charita a farní charity, ostatní charitativní instituce zřízené AP, pastorace nemocných, duchovní a pastorační péče o seniory, duchovní služba ve státních i církevních zařízeních a v dalších zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby, včetně návrhů na jmenování a odvolání osob zajištující duchovní péči v těchto zařízeních, koordinace služby nemocničních kaplanů – kněží, včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby

 

 

23. 02. 2015