Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Duchovní služba ve Fakultní nemocnici Praha-Motol

„Prostor ticha“ byl zbudován v přízemí vstupní haly budovy pro dospělé. Lze v něm spočinout, prožít smutek, plakat, poděkovat, meditovat, modlit se, sejít se k bohoslužbě. V „Prostoru ticha“ se také konají každou neděli od 15.15 hodin mše svaté a každou první neděli v měsíci od 14.00 hod. evangelické bohoslužby.

Nemocniční duchovní služba je určena lidem, jak bez vyznání, tak jakéhokoliv vyznání:




 • Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.


 • Pacientům, kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.

 • Pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.


 • Pacientům, u kterých zcela schází anebo vlivem nemoci selhává smysl jejich života.


 • Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.


 • Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.


 • Příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.


 • Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.


 • Příbuzným, kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby.


 • Příbuzným, kteří se potřebuji přeladit, spočinout či načerpat novou sílu.

Nemocniční duchovní služba dále:




 • zprostředkovává na vyžádání kontakt s duchovními z různých církví a náboženských společností.


 • spoluzajišťuje pořádání náboženských obřadů a modliteb v „Prostoru ticha“ i na jednotlivých odděleních.


 • spoluorganizuje osvětu v oblasti duchovních potřeb a duchovní péče v nemocnici, ať už pro personál, dobrovolníky nebo laickou veřejnost.

Od 1. března 2008 poskytují nemocniční duchovní službu ve FN Motol tři duchovní, kteří se dělí o jeden pracovní úvazek. Při své službě jsou vázáni mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních.

Mgr. Jaromír Odrobiňák – pastorační asistent Římskokatolické církve.

Vzdělání: Katolická teologická fakulta UK. Pražská psychoterapeutická fakulta a pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Kurzy krizové intervence, propedeutiky pro rodinné a manželské poradce, psychiatrického minima a tříletého výcviku pro supervizory. Aktuálně prochází roční přípravou v kurzu pro nemocniční duchovní na Evangelické teologické fakultě UK. Jako akolyta může přinášet svaté přijímání.

Praxe: Vedoucí linky důvěry a skupinový psychoterapeut v krizovém centru RIAPS, vychovatel v dětském domově, pastorační terapeut v hospici. Doposud pracuje jako poradce pro oběti domácího násilí v Bílém kruhu bezpečí, je lektorem a supervizorem v oblasti krizové intervence a advokátem Interdiecézního církevního soudu Praha.

Kontakt: j.odrobinak@seznam.cz

Mgr. Pavel Pokorný – farář Českobratrské církve evangelické, předseda Komise pro duchovní službu ve zdravotnických zařízeních Ekumenické rady církví v ČR. Poskytuje duchovní službu ve FN Motol jako dobrovolník od roku 2005.

Vzdělání: Evangelická teologická fakulta UK. Kurzy: Pastoral Care and Spiritual Guidance, Ethical and Theological Reflections on Biomedical Issues (Austin Presbyterian Theological Seminary). Konzultuje také v angličtině.

Praxe: Pastorační praxe od roku 1987, stáž v St. David’s Hospital (Austin, USA).

Kontakt: pavel.pokorny@evangnet.cz

Mgr. Alena Procházková – farářka Evangelické církve metodistické.

Vzdělání: Husitská teologická fakulta UK. V současnosti prochází roční přípravou v kurzu pro nemocniční duchovní na Evangelické teologické fakultě UK.

Praxe: Pastorační praxe na farnostech ČR od roku 1975 a zkušenosti s kontaktem s národnostními menšinami. Konzultuje také v němčině.

Kontakt: procha@email.cz

Koordinátorkou psychosociální a spirituální služby ve FN Motol je MUDr. Eva Kalvínská (tel. 224 431 047 nebo e-mail eva.kalvinska@fnmotol.cz)

Vzdělání: 2. atestace z pediatrie, výcvik v rodinné terapii, lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii; studijní pobyt (USA) – psychosociální a spirituální podpora pacientů a personálu, management dobrovolnictví, kurz (Anglie) Spiritual Healthcare.


Předchozí ustanovení nemocničních kaplanů zůstává v platnosti:


P. Jaroslav Miškovský (724 027 326) a P. Miroslav Chlupsa, O.Cr. (602 310 145)

Do FN Motol lze také přivolat P. Lohela Zdeňka Klinderu, O.Præm. (602 390 845)

13. 05. 2008