Vyhledávání Menu

Ekumenická modlitební vigilie

V sobotu 7. června 2014, v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic), bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP od 20.00 hodin předsedat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenické vigilii.

Při bohoslužbě zazní Jan Dismas Zelenka: Laudate Dominum, Wolfgang Amadeus Mozart: Veni Sancte Spiritus, Hans Leo Hassler: Veni Sancte Spiritus a Bohuslav Matěj Černohorský: Laudetur Jesus Christus v podání smíšeného sboru Gaudium Pragense pod vedením dirigenta Lukáše Hurníka.

Před modlitební vigilií budou ti, kdo se připravují na křest, přijati do katechumenátu při bohoslužbě slova, která se bude konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu 7. června od 16.30 hodin. Po skončení bohoslužby slova kardinál Duky srdečně zve katechumeny i jejich ručitele k přátelskému setkání do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci.

Latinský název Letnic - „Pentecostes“ (z řeckého "pentekosté hémera" - padesátý den) znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Letnice u židů byly původně zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za žně. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj. Právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Duch svatý je tak novým duchovním zákonem, který zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Ve Starém zákoně se setkáváme s působením Otce na zemi, v Novém zákoně sledujeme působení Syna na zemi a v současnosti prožíváme na zemi působení Ducha svatého. Tato zkušenost začala právě o Letnicích, které svatý Augustin nazývá narozeninami církve. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 06. 06. 2014