Vyhledávání Menu

Ekumenická modlitební vigilie a slavnost Seslání Ducha svatého

V předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic) bude 23. května 2015 od 20.00 hodin pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP předsedat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha ekumenické vigilii. V neděli 24. května při mši svaté od 10.00 hodin bude na slavnost Seslání Ducha Svatého tamtéž udělovat svátost biřmování.

Při ekumenické bohoslužbě zazní hudba Jana Bernátka (Laudate Dominum), Josefa Kšici (Venite Creator), Henka Badingse (Sicut lilium), Václava Ptáčka (Ave Maria) a Giovanni Battista Pergolesiho (Amen) v podání ženského pěveckého sboru Bubureza, sbormistryně: Miloslava Vítková a varhany: Josef Kšica.

Na slavnost Seslání Ducha Svatého (Letnice) v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP při mši svaté udělovat připraveným kandidátům svátost biřmování.

Latinský název Letnic - „Pentecostes“ (z řeckého "pentekosté hémera" - padesátý den) znamená „padesátý den velikonoční slavnosti“. Seslání Ducha svatého nedílně patří k události Velikonoc, je jejich naplněním a vyvrcholením. Letnice u židů byly původně zemědělským svátkem díkůvzdání Bohu za žně. Později se z nich stala oslava darování Zákona Mojžíšovi na hoře Sinaj. Právě během tohoto svátku Duch svatý sestoupil na apoštoly a další učedníky. Duch svatý je tak novým duchovním zákonem, který zpečeťuje novou a věčnou smlouvu a posvěcuje církev. Ve Starém zákoně se setkáváme s působením Otce na zemi, v Novém zákoně sledujeme působení Syna na zemi a v současnosti prožíváme na zemi působení Ducha svatého. Tato zkušenost začala právě o Letnicích, které svatý Augustin nazývá narozeninami církve. (Aleš Pištora)

Aleš Pištora 18. 05. 2015