Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Ekumenickou slavnost bude hostit Církev bratrská

Kromě pražského arcibiskupa a předsedy České biskupské konference kardinála Dominika Duky OP budou slavnosti předsedat také další vrcholní představitelé církví v České republice. Letošní program Týdne modliteb za jednotu křesťanů, které se konají ve dnech 18. - 25. ledna, připravili křesťané z Indie, a proto budou do slavnosti také zařazeny prvky charakteristické pro indickou kulturu.

Vycházet se letos bude z textu starozákonní prorocké knihy Micheáš: „'Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky? Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?' Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Mi 6,6-8)

Tradiční termín Týdne modliteb za jednotu křesťanů navrhl v roce 1908 Paul Wattson, aby spojil svátky sv. Petra a sv. Pavla, a tato doba tak má symbolický význam. Na jižní polokouli, kde leden patří do období prázdnin, využívají církve k oslavě týdne modliteb jiné dny, např. kolem Letnic, jež mají pro jednotu církve také symbolický význam. Kompletní metoriál k Týdnu modliteb je k dispozici na http://tisk.cirkev.cz. (www.ekumenickarada.cz, Aleš Pištora)

16. 01. 2013