Vyhledávání Menu

Farní rady

Pastorační rada
Ekonomická rada
Volby do pastorační a ekonomické rady  

 

Farnost je natrvalo zřízené společenství křesťanů v místní církvi, které je svěřeno pod vedením diecézního biskupa do pastorační péče faráři, jako jejímu vlastnímu pastýři. Do tohoto místa bývají svoláváni věřící ke slavení nedělní eucharistické oběti – mše svaté, farnost má lidi uvádět do správných projevů liturgického života, učí správné nauce a žije bratrskými skutky lásky. Farnost je výsadním místem katecheze dětí i rodičů, je srdcem liturgie. Ve farnosti může působit více kněží s různými úkoly, jeden z nich je však vždy administrátorem farnosti, nebo jejím farářem, zodpovědným za její chod. K tomu mu pomáhají i věřící, kteří se mohou sdružovat v pastorační či ekonomické radě farnosti.   


24949

Pastorační rada 

Je poradním a pracovním nástrojem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy. Tato rada spolupracuje s farářem, aby se vytvářelo živé společenství věřících, nese spoluzodpovědnost za šíření evangelia. Má pečovat o svou duchovní formaci, další náboženské vzdělávání i celkový rozvoj vlastní osobnosti. Posuzuje otázky farnosti a hledá možnosti řešení. Může komunikovat s biskupem, mít informace o ekonomické situaci farnosti , vyjadřovat se ke kandidátům bohosloví apod.  

  

24950

Ekonomická rada    

Je poradním a pomocným orgánem faráře, administrátora, nebo moderátora společné duchovní správy. Při správě majetku dbá na předpisy církevní práva, nařízení České biskupské konference a směrnice arcibiskupství. Úkolem této rady je podílet se na šetrném a obezřetném spravování majetku farnosti, spolupodílí se na zajišťování příjmů farnosti, pomáhá při vypracování žádostí o příspěvky na ekonomické zajištění akcí ve farnosti apod. Jejím největším úkolem je schvalování a kontrolování rozpočtu farnosti.


24951

Volby do pastorační a ekonomické rady

Pastorační rada je složena z faráře, duchovních žijících ve farnosti, zástupců řeholních a dalších společenství a dvou až šesti zvolených členů, jejich mandát trvá pět let. Tato rada zasedá dvakrát do roka pravidelně, ze zasedání se pořizuje zápis. Schůze této rady jsou veřejné. Ekonomická rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně, její zasedání jsou neveřejná. Ze zasedání se pořizuje zápis. Členství v této radě trvá tři roky a tvoří je farář, člen pastorační rady a další členové jmenovaní farářem, kteří jsou bezúhonní a mají zkušenosti z oblasti ekonomie a práva. Obě rady se řídí zvláštními předpisy, které vydalo Arcibiskupství pražské.

Ke stažení: 

Stanovy pastorační rady (platné pro Arcidiecézi pražskou)

Stanovy ekonomické rady (platné pro Arcidiecézi pražskou)


23. 04. 2015