Vyhledávání Menu

Podpořte nás

Proč podpořit Arcibiskupství pražské?
Jak jsme financováni
Přispějte nám
Aktuální projekty
Daňové zvýhodnění dárců
Kontakty pro dárce a sponzory

Podporují nás


"Dar je projev lásky, lásky Boha k lidem nebo lidí k Bohu. Bůh dává člověku darem život a všechny schopnosti, talenty, aby je využil ke službě bližním. Jak se praví v Písmu – „blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7). Arcibiskupství pražské v tomto duchu podporuje, rozvíjí a koordinuje činnost v oblastech pastorace, charity, církevního školství, médií a stavebních investic převážně na území pražské arcidiecéze. Hlavními zdroji výnosů jsou státní dotace a výnosy z nájemného, významné jsou granty, sponzorské dary a sbírky. 


24960

Proč podpořit Arcibiskupství pražské

Jsme jednou z nejstarších českých institucí. Pražská diecéze vznikla v roce 973 po vzájemné dohodě mezi knížetem Boleslavem II., císařem Ottou I. a řezenským biskupem Wolfgangem. Povýšení pražského biskupství na arcibiskupství inicioval český král Karel IV. Papež Klement VI. povýšil pražské biskupství na arcibiskupství 30. dubna 1344 a zřídil tak samostatnou provincii Čechy a Morava.

Jsme nestátní církevní právnická organizace a zároveň úřad, s jehož pomocí arcibiskup podporuje a řídí život místní církve. Svým působením usiluje Arcibiskupství pražské o poskytování kvalitní a spolehlivé služby arcibiskupovi, duchovním, věřícím, ale i dalším partnerům a napomáhá tak efektivně spravovat diecézi. Pro bližší představu, v arcidiecézi bylo v roce 2014 podle aktualizovaného kvalifikovaného statistického odhadu sdruženo cca 558 tisíc pokřtěných katolíků.

Služby Arcibiskupství pražského jsou určeny zejména farnostem, charitám, školám, ale i jiným subjektům na území arcidiecéze. Konkrétní činnost se týká pastorace, správy církevního majetku, církevního školství a charitních aktivit. Pražskou arcidiecézi tvoří 145 farností sdružených do čtrnácti vikariátů. Ve 125 farnostech sídlí duchovní přímo, ostatní jsou spravovány excurrendo – duchovní tam dojíždí.

V roce 2014 k Arcidiecézi pražské přináleželo 140 kněží, z nich 115 působilo v různých duchovních službách v domácí diecézi, zbývající pak v dalších českých i zahraničních diecézích nebo byli na odpočinku. Na duchovní službě se ve významné míře podíleli řeholní kněží. V arcidiecézi pomáhají také kněží jiných diecézí (nejvíce jsou zastoupeni Poláci, dále Slováci, Španělé, Italové, Vietnamci a jednotlivě i kněží z dalších zemí), dále pak stovka trvalých jáhnů, odborných duchovních a pastoračních asistentů. Na území arcidiecéze (území odpovídající Praze a Středním Čechám) se nachází 934 kostelů a kaplí. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že Arcibiskupství pražské je rozsáhlý úřad. Jeho financování popisuje následující kapitola. Je však zřejmé, že se neobejdeme bez finanční pomoci řady našich partnerů a laskavých dobrodinců. Každý dar či příspěvek má pro nás cenu. Dává nám najevo, že si všímáte a oceňujete naši práci.

Jak jsme financováni

Do roku 2012 byl hlavním zdrojem výnosů Arcibiskupství pražského příspěvek státu dle zákona 219/1949 Sb., dále dotace, výnosy z hospodaření, dary a sbírky. 

Zákon 428/2012 Sb. stanovil, že se církvím v rámci církevních restitucí vrací jen část původního majetku a zbytek je řešen finanční náhradou za nevydaný majetek splácený po dobu třiceti let. Současně zákon stanovil postupný útlum státního příspěvku na činnost církví tak, že první tři roky zachovává poslední vyplacenou výši a dalších čtrnáct let snižuje vyplácený příspěvek každoročně o 5 % původní výše.

Pro zajímavost, příspěvek státu nepochází z daní obyvatel, jak si mnozí myslí, ale z majetku, který byl církvím v minulosti zabaven a ze kterého plynuly dle kvalifikovaného odhadu ročně do státního rozpočtu cca 4 miliardy korun.

Katolická církev se tak postupně stane ekonomicky nezávislou. Musí přijmout odpovědnost a zásady dobrého hospodáře, aby tak výnosy z navráceného majetku nahradily státní příspěvek – výnosy budou muset být schopny pokrýt platy duchovních, náklady na chod svůj i svých zřízených institucí. 

Církev neslouží jen věřícím v oblasti náboženství, ale zřizuje i sociální zařízení, školy, nemocnice, hospice, pomáhá prostřednictvím charit i jinými způsoby všem občanům bez rozdílu vyznání. 

Nový způsob financování katolické církve bude ale také vyžadovat, aby věřící sami cítili odpovědnost za financování své farnosti, své místní církve a to znamená, aby si uvědomili svoji finanční spoluodpovědnost za církev i za veřejně prospěšné projekty, které organizuje. 

Blíže o financování církve na http://www.sluzbaverejnosti.cz/24959


Přispějte nám

Arcibiskupství pražské v současnosti hledá sponzory a partnery pro aktuální projekty Arcibiskupství pražského na podporu vzdělávání, pastorace a komunitního života.

Pomoci nám můžete jedním z následujících způsobů: 

 

Finanční dary 

Finanční dary

za jednotlivce nebo organizace můžete posílat jednorázově či pravidelným příkazem ještě dnes:

Individuální dárce

   • kartou prostřednictvím naší on-line platební brány
   • hotově na adresu: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám 56/16, 119 02 Praha 1 
   • bankovním převodem na bankovní účet číslo: 45301130/2700
   • uvítáme také nákup dárku v našem e-shopu


Nevíte si rady?
Volejte nebo pište Kristině Poláčkové, tel: +420 220 392 120, e-mail: polackova@apha.cz


Firemní dárce

Arcibiskupství pražské hledá dlouhodobé partnery, kteří by finančně podporovali jeho činnost nebo projekty. Dobrovolné finanční dary za organizaci pošlete jedním z následujících způsobů:

   • kartou prostřednictvím naší on-line platební brány
   • hotově na adresu: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám 56/16, 119 02 Praha 1 
   • bankovním převodem na bankovní účet číslo: 45301130/2700
   • uvítáme také nákup dárku v našem e-shopu


Uvítáme také, pokud na vašem pracovišti uspořádáte na konkrétní projekt:

  • sbírku mezi zaměstnanci
  • benefiční akci
  • či nakoupíte dárky v našem e-shopu


Pro bližší informace volejte nebo pište Kristině Poláčkové, tel: +420 220 392 120, e-mail: polackova@apha.cz

<<ZPĚT   


Darujte nám materiální dar

Naši organizaci můžete podpořit věnováním materiálního daru, např.: stavební materiál, papírnické a čistící prostředky, počítače, kancelářský nábytek apod.

<<ZPĚT    


Poskytněte nám zdarma službu

Arcibiskupství pražské podpoříte bezplatným nebo cenově zvýhodněným poskytnutím služeb, např.: školení, překladatelská činnost, redakční činnost, tisk materiálů, reklamní prostor ve firemních materiálech, pomoc při zpracovávání grantových žádostí apod.

<<ZPĚT     


Odkaz v závěti

Dárce se může rozhodnout odkázat svůj osobní majetek nebo jeho část Arcibiskupství pražskému. I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, doporučujeme poradit se s notářem. Odkázat majetek nebo část, pro kterou se rozhodnete, je možné několika způsoby:

 

 1) prostřednictvím závěti
 2) prostřednictvím dědické smlouvy
 3) prostřednictvím odkazu

 

V případě zájmu kontaktujte paní Kristinu Poláčkovou, tel: +420 220 392 120, e-mail: polackova@apha.cz

<<ZPĚT     


Dobrovolnická práce

věnujte nám svůj volný čas formou dobrovolnické práce v kanceláři, v některém z našich zařízení nebo například při opravě památek.

<<ZPĚT    


Modlitba 

Modlitba je jedním z pilířů našich aktivit. Marné by bylo naše snažení bez Pána!

 <<ZPĚT

  24991


Daňové zvýhodnění dárců

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano.


1/ Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst od základu daně dary tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden–prosinec daného roku odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

Vypočítejte si v daňové kalkulačce, o kolik zaplatíte nižší daně díky finančnímu daru. 

Finanční účtárna Arcibiskupství pražského zaznamenává dary průběžně u každého dárce a na konci roku může vystavit dárci Souhrnné potvrzení o daru pro daňové účely. O potvrzení pište na konci kalendářního roku na adresu financni@apha.cz

V případě převodu z účtu můžete napsat rovnou do „zprávy pro příjemce“ jméno a adresu, popř. název organizace a IČ, a my vám potvrzení zašleme automaticky.

Ke stažení: Darovací smlouva pro jednotlivce


2/ Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze od roku 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. V případě právnické osoby je proces darování upraven darovací smlouvou.

Ke stažení: Darovací smlouvou pro organizace 


Kontakt

Nevíte si rady? Volejte nebo pište 

Fundraising

            Mgr. Kristině Poláčkové
            tel: +420 220 392 120 
            e-mail: polackova@apha.cz


Finanční odbor

            Ing. Ludmila Sedláčková
             tel: +420 220 392 142
             e-mail: Ludmila.Sedlackova@apha.cz


Podporují nás


Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe

Auto Jarov, s. r. o.

Autosalon Klokočka Centrum a. s.

Centralkommission des Kanthons – Zürich

Clarion Congress Hotel Prague *****

Česká energie, a. s.

Česká katolická charita

Česká spořitelna, a. s.

Česká plynárenská, a. s.

ČIPO spol. s r. o.

Diecéze Augsburk

Diecéze Paderborn 

Diecéze Rottenburg – Stuttgart

F-nadace

Fiat ČR spol. s r.o.

First Prague Ungelt spol. s r. o.

GOLEM, a. s.

Green Lions, a. s.

Hopi s. r. o.

IOM (International Organization for Migration)

Hostivařská pekárna

Interbus Praha

JOHNNY SERVIS s. r. o.

Kolektory Praha, a. s.

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

LINET spol. s r.o.

Magistrát hl. m. Prahy

Ministerstvo kultury ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Nadace Děti-kultura-sport

Nadace Kirche in Not

Nadace Renovabis

Nadační fond Naděje třetího tisíciletí

Nadační fond OBNOVA

Opole Mons. Nossol 

Papal Foundation

Pražská plynárenská a. s.

Příbramská uzenina a. s.

Psalterium, s. r. o.

PVT, a. s.

Raiffeisenbank a. s.

Railreklam spol. s r. o

Sberbank CZ, a. s.

Segreteria di Stato Vatican City

ŠkoFIN s. r. o.

T-Mobile, a. s.

TechSoup Česká republika

TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o.

UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a. s.

United States Conference of Catholic Bishops

Volksbank CZ, a. s. 

a další…


Mediální podpora


           1. kulturní portál Scena.cz

            Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

            BONUSS-CZ, s. r. o.

            Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

            České dráhy, a. s.

            Český rozhlas

            Dopravní podnik hl. m. Praha

            KAM po Česku, o. s.

            KATOLICKÝ TÝDENÍK, s. r. o.

            Magistrát hl. m. Prahy

            Mediální skupina Mafra

            Naše rodina

            Prague City Tourism

            Rádio Proglas

            PROPAMÁTKY

            Seznam.cz, a. s.

            TV NOE

             Xantypa

             a další...

 

 

18. 05. 2017