Vyhledávání Menu

Podpořte nás - struktura

Proč podpořit Arcibiskupství pražské?
Jak jsme financováni
Přispějte nám
Dobrovolnictví
Daňové zvýhodnění dárců
Kontakty pro dárce a sponzory
Fotogalerie


"Dar je projev lásky, lásky Boha k lidem nebo lidí k Bohu. Bůh dává člověku darem život a všechny schopnosti, talenty, aby je využil ke službě bližním. Jak se praví v Písmu – „blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7).


24960

Proč podpořit Arcibiskupství pražské

Jsme jednou z nejstarších českých institucí. Pražská diecéze vznikla v roce 973 po vzájemné dohodě mezi knížetem Boleslavem II., císařem Ottou I. a řezenským biskupem Wolfgangem. Povýšení pražského biskupství na arcibiskupství inicioval český král Karel IV. Papež Klement VI. povýšil pražské biskupství na arcibiskupství 30. dubna 1344 a zřídil tak samostatnou provincii Čechy a Morava.

Jsme nestátní církevní právnická organizace a zároveň úřad, s jehož pomocí arcibiskup podporuje a řídí život místní církve. Svým působením usiluje Arcibiskupství pražské o poskytování kvalitní a spolehlivé služby arcibiskupovi, duchovním, věřícím, ale i dalším partnerům a napomáhá tak efektivně spravovat diecézi. Pro bližší představu, v arcidiecézi bylo v roce 2015 podle aktualizovaného kvalifikovaného statistického odhadu sdruženo cca 558 tisíc pokřtěných katolíků.

Služby Arcibiskupství pražského jsou určeny zejména farnostem, charitám, školám, ale i jiným subjektům na území arcidiecéze. Konkrétní činnost se týká pastorace, správy církevního majetku, církevního školství a charitních aktivit.

Pražskou arcidiecézi tvoří 145 farností sdružených do čtrnácti vikariátů. Ve 125 farnostech sídlí duchovní přímo, ostatní jsou spravovány excurrendo – duchovní tam dojíždí.

V roce 2015 k Arcidiecézi pražské přináleželo 141 kněží, z nich 118 působilo v různých duchovních službách v domácí diecézi, zbývající pak v dalších českých i zahraničních diecézích nebo byli na odpočinku. Na duchovní službě se ve významné míře podíleli řeholní kněží. V arcidiecézi pomáhají také kněží jiných diecézí (nejvíce jsou zastoupeni Poláci, dále Slováci, Španělé, Italové, Vietnamci a jednotlivě i kněží z dalších zemí), dále pak stovka trvalých jáhnů, odborných duchovních a pastoračních asistentů.

Na území arcidiecéze (území odpovídající Praze a Středním Čechám) se nachází 926 kostelů a kaplí. 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že Arcibiskupství pražské je rozsáhlý úřad. Jeho financování popisuje následující kapitola. Je však zřejmé, že se neobejdeme bez finanční pomoci řady našich partnerů a laskavých dobrodinců.

Každý dar či příspěvek má pro nás cenu. Dává nám najevo, že si všímáte a oceňujete naši práci. Pomoci můžete jedním z následujících způsobů (proklik na Přispějte nám).


Jak jsme financováni

Doposud byl hlavním zdrojem příjmů Arcibiskupství pražského příspěvek státu dle zákona 428/2012 Sb., dále dotace, výnosy z hospodaření, dary a sbírky. Zákon 428/2012 Sb. stanovil, že se církvím v rámci církevních restitucí vrací jen část původního majetku, a zbytek je řešen finanční náhradou za nevydaný majetek splácený po dobu 30 let.

Současně zákon stanovil i vyplácení státního příspěvku na činnost církví s jeho postupným útlumem státního tak, že první 3 roky zachovává poslední vyplacenou výši a dalších 14 let snižuje vyplácený příspěvek každoročně o 5% původní výše. Pro zajímavost, příspěvek státu nepochází z daní obyvatel, jak si mnozí myslí, ale z majetku, který byl církvím v minulosti zabaven, a ze kterého plynulo dle kvalifikovaného odhadu ročně do státního rozpočtu cca 4 miliardy Kč.

Katolická církev se tak stane postupně ekonomicky nezávislou. Musí přijmout odpovědnost a zásady dobrého hospodáře, aby tak výnosy z navráceného majetku nahradily státní příspěvek – výnosy v případě Arcibiskupství pražského budou muset být schopny pokrýt platy jeho duchovních, náklady na vlastní chod i chod jím zřízených institucí.

Církev neslouží jen věřícím v oblasti náboženství, ale zřizuje sociální zařízení, školy, nemocnice, hospice, pomáhá prostřednictvím charit apod. všem občanům bez rozdílu vyznání. Nový způsob financování katolické církve bude ale také vyžadovat, aby věřící sami cítili odpovědnost za financování své farnosti, své místní církve a to znamená, aby si uvědomili svoji finanční spoluodpovědnost za církev i za veřejně prospěšné projekty, které organizuje.

Blíže o financování církve na http://www.sluzbaverejnosti.cz/


Přispějte nám

Pomoci nám můžete jedním z následujících způsobů: (proklikávací menu)
Finanční dary
Darujte nám materiální dar
Poskytněte nám zdarma službu
Odkaz v závěti
Modlitba

Finanční dary

Na některý z našich projektů můžete přispět jednorázově on-line či pravidelně trvalým příkazem dle svých možností ještě dnes.

Individuální dárce

 

                                   Firemní dárce

 

 

 

 Individuální dárce

Dobrovolné finanční dary za jednotlivce pošlete jedním z následujících způsobů:

 • on-line převodem na našich internetových stránkách
 •  na adresu: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1
 • Bankovním převodem na číslo účtu: 45301130/2700 

Uvítáme také nákup dárku v našem e-shopu (http://www.apha.cz/eshop)
Nevíte si rady?
Volejte nebo pište Kristině Poláčkové,
tel: +420 220 392 120, e-mail: polackova@apha.cz

Firemní dárce 

Arcibiskupství pražské hledá dlouhodobé partnery, kteří by finančně podporovali jeho činnost nebo projekty. Dobrovolné finanční dary za organizaci pošlete jedním z následujících způsobů:

 • on-line převodem na našich internetových stránkách
 •  na adresu: Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 56/16, 119 02 Praha 1
 • Bankovním převodem na číslo účtu: 45301130/2700 
 • Prostřednictvím platební karty je možné přispět na http://platby.apha.cz.

  MaserCard Maestro MasterCard SecureCode VISA VISA Electron Verified by VISA

   

Uvítáme také, pokud na vašem pracovišti uspořádáte na konkrétní projekt:

 • sbírku mezi zaměstnanci
 • benefiční akci
 • či nakoupíte dárky v našem e-shopu (http://www.apha.cz/eshop)

Pro bližší informace volejte nebo pište Kristině Poláčkové, tel: +420 220 392 120, e-mail: polackova@apha.cz.

Darujte nám materiální dar

Naši organizaci můžete podpořit věnováním materiálního daru, např.: stavební materiál, papírnické a čisticí prostředky, počítače, kancelářský nábytek apod.

Poskytněte nám zdarma službu

Arcibiskupství pražské můžete podpořit bezplatným nebo cenově zvýhodněným poskytnutím služeb, např.: školení, překladatelská činnost, redakční činnost, tisk materiálů, reklamní prostor ve firemních materiálech, pomoc při zpracovávání grantových žádostí apod.

Odkaz v závěti

Dárce se může rozhodnout odkázat svůj osobní majetek nebo jeho část Arcibiskupství pražskému. I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, doporučujeme poradit se s notářem.

Odkázat majetek nebo část, pro kterou se rozhodnete, je možné několika způsoby:

 1. prostřednictvím závěti
 2. prostřednictvím dědické smlouvy
 3. prostřednictvím odkazu

V případě zájmu kontaktujte paní Kristinu Poláčkovou, tel: +420 220 392 120, e-mail: polackova@apha.cz.

Modlitba

Podpořte naši práci svou osobní modlitbou.

Aktuální projekty

Model farních a komunitních center je model živých společenství, otevřených veřejnosti v místech, která nabízí i „mimokostelní program pro nevěřící“ a jsou přístupná každému bez ohledu na věk, postavení nebo názorovou či rasovou příslušnost. Jde o místa, kde je „příjemné pobývat“. Cílem stávajících i chystaných center je zlepšení kvality života lidí, jejich aktivizace a propojování zdrojů jednotlivců i celých skupin. Jsou to místa otevřená každému.Arcibiskupství pražské má za sebou ve spolupráci s farnostmi výstavbu Komunitního centra sv. Prokopa, Praha – Nové Butovice http://www.centrumbutovice.cz/, Komunitního centra Matky Terezy, Praha – Jižní Město http://www.kcmt.cz/, Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši http://www.farnostdobris.cz/a řady dalších.

Nyní jsou ve výstavbě či zatím v procesu plánování další centra, pro které prosíme o vaši finanční podporu. Jedná se o:

Výstavba farních a komunitních center  

Pastorační projekty 

Církevní školy 

Vzdělávání budoucích kněží 

Kulturní památky 

 

Dobrovolnictví

Věnujte nám svůj volný čas formou dobrovolnické práce v kanceláři v některém z našich zařízení nebo například při opravě památek.

 Bližší informace získáte na

http://www.apha.cz/volna-mista-odd nebo na http://databaze.dobrovolnik.cz/.


Daňové zvýhodnění dárců

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, hmotné dary od plátců DPH ano.

1/ Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst od základu daně dary tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden–prosinec daného roku odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.

Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

Vypočítejte si, o kolik zaplatíte nižší daně díky finančnímu daru: http://www.penize.cz/kalkulacky/mzdova-kalkulacka.

Finanční účtárna Arcibiskupství pražského zaznamenává dary průběžně u každého dárce a na konci roku může vystavit dárci Souhrnné potvrzení o daru pro daňové účely. O potvrzení pište na konci kalendářního roku na adresu financni@apha.cz.

V případě převodu z účtu můžete napsat rovnou do „zprávy pro příjemce“ jméno a adresu, popř. název organizace a IČ, a my vám potvrzení zašleme automaticky.

2/ Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze od roku 2014 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně.

V případě právnické osoby je proces darování upraven Darovací smlouvou.

Kontakty pro dárce a sponzory


Arcibiskupství pražské
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1

Fundraising

     Mgr. Kristina Poláčková
     tel: +420 220 392 120
     e-mail: 
polackova@apha.cz

Finanční odbor

     vedoucí: Ing. Josef Hegenbart
     tel.: +420 220 392 140
     e-mail: 
Josef.Hegenbart@apha.cz
 


Podporují nás


Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe


Auto Jarov, s. r. o.

Autosalon Klokočka Centrum a. s.

Centralkommission des Kanthons – Zürich

Clarion Congress Hotel Prague *****

Česká energie, a. s.

Česká katolická charita

Česká spořitelna, a. s.

Česká plynárenská, a. s.

ČIPO spol. s r. o.

Diecéze Augsburk

Diecéze Paderborn 

Diecéze Rottenburg – Stuttgart

F-nadace

Fiat ČR spol. s r.o.

First Prague Ungelt spol. s r. o.

GOLEM, a. s.

Green Lions, a. s.

Hopi s. r. o.

IOM (International Organization for Migration)

Hostivařská pekárna

Interbus Praha

JOHNNY SERVIS s. r. o.

Kolektory Praha, a. s.

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

LINET spol. s r.o.

Magistrát hl. m. Prahy

Ministerstvo kultury ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Nadace Děti-kultura-sport

Nadace Kirche in Not

Nadace Renovabis

Nadační fond Naděje třetího tisíciletí

Nadační fond OBNOVA

Opole Mons. Nossol 

Papal Foundation

Pražská plynárenská a. s.

Příbramská uzenina a. s.

Psalterium, s. r. o.

PVT, a. s.

Raiffeisenbank a. s.

Railreklam spol. s r. o

Sberbank CZ, a. s.

Segreteria di Stato Vatican City

ŠkoFIN s. r. o.

T-Mobile, a. s.

TechSoup Česká republika

TOI TOI, sanitární systémy, s. r. o.

UniCredit bank Czech Republic and Slovakia a. s.

United States Conference of Catholic Bishops

Volksbank CZ, a. s. 

a další…


Mediální podpora

1. kulturní portál Scena.cz

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

BONUSS-CZ, s. r. o.

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism

České dráhy, a. s.

Český rozhlas

Dopravní podnik hl. m. Praha

EMPRESA MEDIA, a. s.

KAM po Česku, o. s.

KATOLICKÝ TÝDENÍK, s. r. o.

Magistrát hl. m. Prahy

Mediální skupina Mafra

Naše rodina

Prague City Tourism

Rádio Proglas

PROPAMÁTKY

Seznam.cz, a. s.

TV NOE

Xantypa


31. 03. 2017