Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Giovanni kardinál Coppa a Miloslav kardinál Vlk budou slavit eucharistii v katedrále sv. Víta

Kardinál Giovanni Coppa se také jako host zúčastní zasedání ČBK, jejíž plenární zasedání předchází svátku sv. Cyrila a Metoděje, kdy se v Den slovanských věrozvěstů koná na Velehradě národní pouť. Kardinál Coppa bude hlavním celebrantem a kazatelem při mši svaté se zlínskou farností v kostele sv. Filipa a Jakuba na závěr prvního dne zasedání. V sobotu 5. července bude kardinál Coppa na nádvoří před bazilikou slavit slavnostní poutní mši svatou spolu s biskupy Čech, Moravy a Slezka.

V neděli 6. července v 10:30 bude kardinál Giovanni Coppa v Sázavě sloužit mši v rámci svatoprokopské pouti.

Zveme všechny kněze, jáhny i věřící ve středu 9. července do katedrály, kde bude Giovanni kardinál Coppa společně s Miloslavem kardinál Vlkem slavit eucharistii, a to od 17:30.

Ve čtvrtek 10. července 2008 bude slavit mši svatou v 10:00 na Svaté Hoře. Při mši udělí svátost biřmování.

 

Giovanni Coppa se narodil 9. listopadu 1925 v severoitalském městě Alba. Studoval filosofii a teologii v místním semináři a na kněze byl vysvěcen 2. ledna 1949, 6. ledna 1980 přijal z rukou papeže Jana Pavla II. biskupské svěcení. Byl jmenován titulárním biskupem v Sertě a působil ve vatikánském Státním sekretariátu. 30. června byl jmenován apoštolským nunciem v tehdejším Československu, kde působil až do rozpadu federace. K 1. lednu 1993 byl jmenován apoštolským nunciem v obou nástupnických státech, na post nuncia na Slovensku rezignoval 2. března 1994. V České republice nadále působil jako nuncius až do svého odchodu na odpočinek 19. května 2001. Uchoval si přátelský vztah k českému národu, který často navštěvuje. Loni se účastnil svatovojtěšských oslav 28. dubna v Hradci Králové, o slavnosti sv. Václava slavil v češtině mši sv. ve vatikánské svatopetrské bazilice u oltáře patrona českého národa.

Dne 24. listopadu 2007 měl pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk příležitost při slavnostní konsistoři ve Vatikánu poblahopřát arcibiskupu Coppovi ke jmenování kardinálem. Giovanni Coppa se stal jedním z 23 nově jmenovaných kardinálů, jejichž jména papež Benedikt XVI. zveřejnil 17. října 2007 během generální audience.

Tento "nevyléčitelný optimista", jak se jednou sám v rozhovoru s novináři definoval, jehož zásadou je "Sobria ebrietas spiritus - Střízlivé opojení duchem", vedoucí k životu pravdu dělné víry, je mužem hlubokého pokoje a smíření, jemuž leží na srdci budoucnost této země i lidstva a stálé hledání cest „jak se angažovat ve prospěch kultury života proti kultuře smrti“. Dá se charakterizovat i jako člověk neúnavné vědecké práce, jíž věnoval veškerý volný čas. V roce 2001 obdržel Čestnou medaili Akademie věd České republiky (AV ČR) "De scientia et humanitate optime meritis" jako ocenění vědeckých výsledků v oboru latinské patristiky.

03. 07. 2008