Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jaký byl uplynulý rok 2011

Ve svém letošním novoročním pastýřském listu mluví arcibiskup pražský Dominik Duka dokonce o jakémsi „procitnutí a pozitivním pohybu“, k němuž dala sv. Anežka impuls. Jak to udělala? Stačilo si uvědomit, že věci, u jejichž počátků byla právě ona, jsou věcmi naší doby. Pomoc druhým, úsilí o smír či péče o umění a kulturu tvoří lidskost člověka každého věku. To si také uvědomilo i veliké množství lidí, kteří, jak řekl arcibiskup Duka, „nesdílejí s křesťany víru ve zmrtvýchvstalého Krista, ale sdílejí s nimi úctu k mnoha duchovním hodnotám a tradicím a také lásku ke společné vlasti“.

Leden, tak jako již po několik minulých let, patřil Tříkrálové sbírce. A právě Anežka propůjčila minulý rok charitní činnosti, která nás dobře reprezentuje vůči naší společnosti, ale i na mezinárodním fóru, svou tvář. Během loňské Tříkrálové sbírky se v Praze vybralo přes 2 miliony korun, což bylo nejvíc za celou dobu trvání sbírky. V roce 2011 jsme oslavili také čtyři roky od založení nemocnice v Ugandě, kterou Arcidiecézní charita Praha v kraji Buikwe poblíž Viktoriina jezera otevřela v únoru 2007. Zmínit by bylo možné také mnohé další úspěchy arcidiecézní charity.

Osmisté výročí narození Anežky Přemyslovny nebylo jediným kulatým výročím, které jsme si připomínali. Dne 6. února se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, na místě korunovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, uskutečnila děkovná mše svatá, která připomněla 700. výročí korunovace Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. 15. února se připomínalo 400. výročí mučednické smrti čtrnácti františkánských bratří, jejichž beatifikační proces by snad měl být letos dovršen. V souvislosti se 70. výročím nastoupení Reinharda Heydricha do čela protektorátu sloužil 30. října pražský arcibiskup ve svatovítské katedrále zádušní mši za oběti heydrichiády, kterou se tak symbolicky navázalo na requiem sloužené v červnu roku 1945 válečným parašutistou a knězem v jedné osobě P. Josefem Pojarem.

V dubnu pražský arcibiskup Dominik Duka oslavil svůj první rok v úřadu. Jak zmínil ve svém bilancování, setkal se s živou církví a otevřenou společností, s níž je podle jeho vlastních slov „možné hovořit o Bohu a duchovních otázkách“. Usazení církve ve společnosti ovšem podle něho žádá předně péči o vlastní vzdělanost. Proto si stálou pozornost zasluhuje církevní školství. To o svých kvalitách všechny přesvědčilo při státních maturitách v červnu. Arcibiskupské gymnázium v Praze se v rámci výsledků státních maturitních zkoušek umístilo jako třetí nejúspěšnější gymnázium v celé České republice. Jeho zřizovatelem je Arcibiskupství pražské. V souvislosti se vzdělaností je také možné připomenout, že za publikaci „Vzdáleným nablízku“ udělila Evropská společnost pro katolickou teologii Tomáši Halíkovi minulý rok „Cenu za nejlepší evropskou teologickou knihu“ za rok 2009/10.

V rámci snahy rehabilitovat katedrálu v jejím duchovním, kulturním i společenském významu tak, aby zaujímala adekvátní místo v životě naší země, došlo v minulém roce k několika významným počinům. Byla uspořádána mezinárodní konference, která se v druhé polovině listopadu věnovala životu katedrály a kterou navštívil také pařížský arcibiskup André Vingt-Trois. Jeho návštěva navázala na pařížskou návštěvu pražského arcibiskupa. V souvislosti s pražskou katedrálou nelze opomenout, že během července proběhl historicky první varhanní festival. Profesoři Jiří Kuthan a Jan Royt napsali novou obsáhlou knihu o svatovítském chrámu a byly spuštěny internetové stránky katedrály. V sobotu 25. června v tomto středu pražské arcidiecéze vkládáním rukou a modlitbou pražského arcibiskupa přijali kněžské svěcení dva jáhni. Dne 18. prosince se zde věřícím představil nový apoštolský nuncius v České republice Mons. Giuseppe Leanza.

Velkou oblibu si mezi lidmi získala akce symbolizující otevřenost církve vůči sekulární veřejnosti – Noc kostelů. Téměř 75 tisíc nočních poutníků loni začátkem června navštívilo v pražské arcidiecézi 155 kostelů z 12 různých křesťanských církví. Kromě Noci kostelů jsou to však také květnové oslavy svátku sv. Jana Nepomuckého, které díky svému spojení s vltavskými hrami Navalis získaly přízeň nejen věřících. Zájem veřejnosti vzbudilo rovněž otevření expozice Svatovítského pokladu. V kapli sv. Kříže na druhém nádvoří Pražského hradu ji 16. prosince zahájil spolu s pražským arcibiskupem a prezidentem Václavem Klausem také děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta, která na přípravě expozice spolupracovala s Kanceláří prezidenta republiky.

Oslavy sv. Anežky České vrcholily v listopadu. Slavnostní bohoslužbu k 800. výročí jejího narození celebroval 12. listopadu při příležitosti 22 let od Anežčina svatořečení papežský legát kardinál Joachim Meisner, arcibiskup Kolína nad Rýnem. V ten den byla rovněž otevřena výstava dětských kreseb inspirovaných životem a dílem přemyslovské světice. Malí umělci o měsíc později, 2. prosince, doslova zaplnili katedrálu při mši svaté pro hnutí Stonožka. Výročí si však připomnělo také mnoho institucí státních a např. v budově senátu byla odhalena socha Anežky.

Na osobnost sv. Anežky se soustředila také mezinárodní konference věnovaná nejen jí, ale rovněž velkým ženám její doby, kterou od 22. do 24. listopadu pořádala Katolická teologická fakulta UK. Završení celého roku představovalo zahájení unikátní výstavy „Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice“. Arcibiskupství pražské tuto výstavu, která je (od roku 1932) prvním uceleným přehledem svatoanežské tematiky ve výtvarném umění a uměleckém řemesle a trvá až do března roku letošního, připravilo ve spolupráci s Národní galerií.

Rok 2011 byl také bohužel rokem, kdy nás opustilo několik význačných osobností. Nebyl to pouze prezident Václav Havel, který, jak řekl pražský arcibiskup, „křtem i svátostí biřmování a přijetím eucharistie“ patřil do společenství církve, ale mezi jinými také přední český teolog, a především muž, který neskloněn prošel těmi nejtěžšími životními zkouškami, Oto Mádr. Poslední rozloučení s ním se konalo 5. března v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Dne 5. září si pražské arcibiskupství připomnělo 450 let od okamžiku, kdy byl pražským arcibiskupem jmenován Antonín Brus z Mohelnice. Ten roku 1561 nastoupil na arcibiskupský stolec uprázdněný od té doby, co byl v roce 1425 zbaven úřadu prohusitský Konrád III. z Vechty. Toto významné výročí si připomeneme v letošním roce. Pražské arcibiskupství se ovšem spolu s celou církví připravuje také na 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Tříleté přípravy na rok 2013 byly zahájeny slavnostní mší svatou u hrobu sv. Cyrila v římské bazilice sv. Klimenta 14. února 2011 a 27. června 2011 se na Arcibiskupství pražském poprvé sešli členové komise, která byla přípravou pověřena. (Aleš Pištora)

09. 01. 2012