Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Jeruzalémská Bible v Senátu

Výstavu zahájí pražský arcibiskup Dominik Duka OP, MUDr. Přemysl Sobotka, první místopředseda Senátu, PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu. Průběh a klíčové momenty překladu Jeruzalémské Bible přiblíží ve svém vystoupení PhDr. Dagmar a prof. Dr. František X. Halasovi. Manželé Halasovi zahájili práci na českém překladu Jeruzalémské Bible v roce 1980, v polistopadové době se publikovalo pracovní vydání (celkem v 17 svazcích). Kompletní jednosvazková Jeruzalémská bible v českém jazyce vyšla v listopadu roku 2009.

Výstava, která bude instalována v Předsálí Jednacího sálu, mapuje cestu České bible v průběhu staletí, ve vitrínách budou vystaveny vzácné tisky. Pořádá ji senátor Jaromír Jermář, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádá v součinnosti se Společností přátel České Bible, o. s. Výstava doprovází vydání v exkluzivním provedení v limitovaném nákladu 600 výtisků, které obsahuje plné znění Starého a Nového zákona a je provázena 259 věrnými reprodukcemi iluminací.

Jeruzalémská Bible je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století. Vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z podnětu dominikánského řádu. Český překlad inicioval a po celou dobu práce koordinoval Dominik Duka, hlavními překladateli byli manželé Halasovi. Jeruzalémská Bible vzešla z prací Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 z iniciativy dominikánského řádu, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973 –, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu.

Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací, cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem, či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu, s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy. (Aleš Pištora)

25. 11. 2011