Vyhledávání Menu

Kancléřství

Kancléřství je odborem, který vyřizuje veškerou právní agendu AP. Současně zajišťuje evidenci a třídění došlé pošty, faxů a elektronické pošty, expedici odcházející korespondence, vyhotovení a odesílání úředních listin a jejich uchovávání ve spisovně (srov. kán. 482 CIC).

Kancléř, kterého jmenuje pražský arcibiskup, zajišťuje chod kanceláře kurie, registraci, sestavení a expedici písemností i jejich uchování ve spisovně (kán. 486–488 CIC). Je notářem kurie a jako takový stvrzuje svým podpisem listiny kurie, které mají svou povahou právní účinky, a zodpovídá za jejich správnost (kán. 474 CIC). Zároveň dozírá na dodržování lhůt k vyřízení písemností podaných na AP.

Kancléř je podřízen bezprostředně generálnímu vikáři respektive řediteli kurie.

Kancléř zodpovídá za to, aby ve spisovně bylo v řádných lhůtách dle archivních předpisů prováděno vyřazování spisů a jejich ukládání ve Státním ústředním archivu, který je dle archivního zákona i samostatné smlouvy ukládacím místem AP. Spolupracuje se Státním ústředním archivem na správě tam uložených archivních fondů AP.

Kancléř odpovídá za právní bezchybnost smluv a dalších právních úkonů spadajících do agendy AP.

Kancléř zodpovídá za vedení databáze podkladů pro schematismus Arcidiecéze pražské.

Kancléř poskytuje ve věcech právních pomoc odborům a referátům AP a spolupracuje s nimi. Vyhotovuje zřizovací listiny církevních subjektů zřizovaných AP (církevní nemocnice, školy a školská zařízení, sociální zařízení, charity apod.), jmenovací a odvolávací dekrety, příp. spolupracuje při jejich vypracování.

 

< ZPĚT

26. 02. 2015