Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk a velvyslanec Vošalík navštíví Hospic Dobrého Pastýře

Velvyslanec při svém setkání s Benediktem XVI. při příležitosti předání jeho pověřovacích listin 27. září 2007 vyslechl velikou chválu na práci charit a na péči o potřebné v České republice. Svatý otec při tomto setkání řekl, že „láska je vnějším vyjádřením víry, která nese společenství věřících a umožňuje jim, aby byli znamením naděje pro svět. Zářným příkladem této viditelné lásky ve Vaší zemi je práce charit. Její členové intenzivně pracují v nesčetných sociálních oblastech.“ Jasným příkladem této „viditelné lásky“ je také Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech, u jehož vzniku stáli představitelé tří místních církví. Ti společně založili občanské sdružení, aby v regionu, kde působí, ukázali, že jsou schopni spolupracovat na smysluplné práci pro druhé.

Pavel Vošalík přijal pozvání kardinála Vlka navštívit jedno ze zařízení, která jasně dokazují, že činnost církve je prospěšná pro celou společnost. Sociální otázky a pomoc druhým je rovinou, na níž je spolupráce církve a státu zcela nasnadě. Při svém setkání se Svatým otcem velvyslanec Vošalík připomněl, že „směřování dalšího vývoje Evropy není možné bez připomínání si kořenů naší kultury, naší civilizace, bez respektování křesťanských základů našeho společného domu“. V rámci nadcházejícího předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009 se právě v otázkách sociálních vytváří prostor pro spolupráci mezi Českou republikou a Svatým stolcem.

Provoz Hospice Dobrého Pastýře byl slavnostně zahájen 29. září 2008 za účasti kardinála Miloslava Vlka, vicepremiéra Jiřího Čunka, hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla, starosty Čerčan Karla Bárty a dalších významných osobností. Po slavnostním přestřižení pásky proběhlo ekumenické požehnání domu a jeho službě. Zahájení se totiž vedle kardinála Vlka zúčastnili také nejvyšší zástupci ostatních církví - Synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta a David Tonzar, biskup CČH.

 

Vznik Hospice Dobrého Pastýře

Hospic vybudovalo občanského sdružení TŘI. Předsedkyně správní rady sdružení a současně vedoucí lékařka hospice MUDr. Tereza Dvořáková přeje tomuto zařízení do začátků, „aby naplnilo poslání, které hospice mají, aby se podařilo společně vybudovat dobré prostředí také pro zaměstnance a především aby dobrou službou byla naplňována Boží vůle“.

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech poskytuje péči na prvních jedenácti lůžkách od 1. 9. 2008, v této době je uváděno do provozu dalších čtrnáct lůžek. Otevření celkové kapacity třiceti lůžek je závislé na dosud chybějících finančních zdrojích. Péče je poskytována na převážně jednolůžkových pokojích se zázemím pro rodinné příslušníky a přátele. Hospic je první vybudovanou součástí nového kulturního a duchovního centra – na objekt hospice bude navazovat Komunitní dům s kostelem Nejsvětější Trojice a v blízké budoucnosti také alternativní škola s prostorem pro volnočasové aktivity. V rámci komunitního domu se počítá i s malými byty, výhledově určenými pro duchovní na odpočinku, kteří by v tomto zařízení mohli zastávat duchovenskou službu. Snahou projektu je dosažení vysoké míry integrace, aby kromě hospitalizovaných pacientů přicházeli do těchto prostor i lidé „z venku" a aby se tak postupně odstraňovaly bariéry. Na budovu hospice navazuje zahrada bezbariérově přístupná i pro ležící pacienty.

Stavbu nového Hospice Dobrého Pastýře navštívil kardinál Miloslav Vlk již 19. dubna. Požehnal členům občanského sdružení TŘI a popřál jim mnoho úspěchů při dokončování této užitečné instituce, která je dnes již hotova. Kardinál Vlk tehdy připomněl, jak v roce 2003 při kladení základního kamene dal požehnání těm, kdo se pouštěli do práce. Hlavní stavební práce byly však zahájeny až v říjnu v roce 2006, kdy sdružení po mnohaletém úsilí obdrželo dotaci od ministerstva zdravotnictví ve výši 50 mil. Kč. Hospic kromě ministerstva zdravotnictví vydatnou měrou podporoval i Středočeský kraj (mj. značným podílem na investičních prostředcích), soukromí dárci i místní zastupitelstvo v čele se starostou Karlem Bártou.

Hospic Dobrého Pastýře je první lůžkový hospic ve Středočeském kraji. Zařízení podstatně zkvalitní péči o terminálně nemocné v uvedeném regionu za současného výrazného odlehčení nemocnicím uvažované spádové oblasti: Středočeský kraj, Jihočeský kraj (nemocnice v Písku a Táboře), Praha (Thomayerova nemocnice, FN Královské Vinohrady).

Budova hospice poskytne zázemí pro všechny formy paliativní péče (lůžkovou, mobilní, ambulantní a stacionární). Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná, duševní i duchovní strádání a udržet co nejvyšší kvalitu života. Je kladen důraz na bio-psycho-socio-spirituální jedinečnost každého člověka. Lékařka a zakladatelka novodobé hospicové péče Cecil Saunders v této souvislosti říká: „Nemůžeme životu přidat více dnů, ale dnům více života.“ Hospic tak umožňuje terminálně nemocným a jejich blízkým žít naplno tak, jak jim jejich onemocnění dovolí. (ap)

12. 11. 2008