Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk navštívil stavbu Hospice Dobrého pastýře

V rámci své návštěvy požehnal kardinál Vlk členům občanského sdružení „TŘI“, které hospic buduje, a popřál jim mnoho úspěchů při dokončování této užitečné instituce. Vzpomněl si, jak v roce 2003 při kladení základního kamene dal požehnání těm, kdo se pouštěli do práce. Hlavní stavební práce byly však zahájeny až v říjnu v r. 2006, kdy sdružení po mnohaletém úsilí obdrželo dotaci na stavbu hospice od Ministerstva zdravotnictví ve výši 50 mil. Kč. Kolaudace objektu je plánována na konec června letošního roku, během léta bude nutné celý objekt plně zařídit a zaškolit personál, aby od září mohl začít plný provoz.

Kardinál Vlk také připomněl, že ve spolupráci s Interdiecézní liturgickou komisí vznikl projekt přilehlého kostela Nejsvětější Trojice, jehož výstavba byla zahájena v těchto dnech a který by měl být obdobou komunitních center. Kostel bude součástí stavby a měl by provozně přímo navazovat na objekt hospice (včetně menších učeben). V jeho suterénu bude společenský sál s potřebným zázemím.

Co se samotného hospice Dobrého pastýře týče, jedná se o stavbu prvního lůžkového hospice ve Středočeském kraji. Vznik zařízení tohoto typu umožní podstatné zkvalitnění péče o terminálně nemocné v uvedeném regionu za současného výrazného odlehčení nemocnicím uvažované spádové oblasti: Středočeský kraj, Jihočeský kraj (nemocnice v Písku a Táboře), Praha (Thomayerova nemocnice, FN Královské Vinohrady).

Budova hospice poskytne zázemí pro všechny formy  paliativní péče (lůžkovou, mobilní, ambulantní a stacionářskou). Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu. Cílem je zmírnit bolest a další tělesná, duševní i duchovní strádání a udržet co nejvyšší kvalitu života. Je tedy kladen důraz na bio-psycho-socio-spirituální jedinečnost každého člověka. Lékařka a zakladatelka novodobé hospicové péče Cecil Saunders v této souvislosti říká: „Nemůžeme životu přidat více dnů, ale dnům více života.“ Hospic tak umožňuje terminálně nemocným a jejich blízkým žít naplno tak, jak jim jejich onemocnění dovolí.

Podle zahraničních a dosavadních českých zkušeností je hospic do 30 lůžek nejvýhodnější z hlediska kontaktu s pacientem, jeho rodinou, ale zároveň i z pohledu provozně-technického. Hospic by měl být pro pacienta prostředím blízkým domovu a nabízet jeho rodině a přátelům možnost společného pobytu a návštěv kdykoliv. Režim dne se v hospici výrazně liší od režimu v nemocnici. Neruší-li to pohodu ostatních, přizpůsobuje se v maximální možné míře potřebám pacienta.

Snahou je i dosažení vysoké míry integrace, aby kromě hospitalizovaných pacientů přicházeli do těchto prostor i lidé „z venku" a aby se tak postupně odstraňovaly bariéry. Lůžkový hospic je projektován pro 30 pacientů většinou na jednolůžkových pokojích se zázemím pro rodinné příslušníky a přátele. Kromě toho budou v přízemí k dispozici prostory, v nichž budou poskytovány služby jak pacientům a jejich blízkým, tak širší veřejnosti. Je zde počítáno s místem pro drobný obchod - občerstvení, s rehabilitací i ambulancí paliativní medicíny, s kadeřnictvím a internetovou kavárnou. Kromě toho je zde vyčleněn i samostatný prostor, který bude sloužit jako denní stacionář. Na vlastní objekt bude navazovat zahrada, samozřejmě bezbariérově přístupná, aby bylo možno do ní vyvézt pacienty na postelích. V prvním patře je navržena malá kaple Dobrého Pastýře určená pro soukromou modlitbu, ať už personálu nebo pacientů či jejich blízkých.

Stavbu hospice kromě Ministerstva zdravotnictví vydatnou měrou podporuje Středočeský kraj (mj. značným podílem na investičních prostředcích), soukromí dárci i místní zastupitelstvo v čele se starostou Karlem Bártou.

25. 04. 2008