Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk se zúčastní XII. generálního shromáždění Synody biskupů

Generální shromáždění Synody biskupů se bude konat ve dnech 5.-26.10.2008 ve Vatikánu. Benedikt XVI. bude v neděli (5.10.2008) předsedat mši svaté v 9.30 hodin v bazilice sv. Pavla za hradbami a zahájí tak tuto významnou událost v životě církve. Zúčastní se jí 253 synodních biskupů, 41 odborníků, 37 auditorů/posluchačů a delegáti 10 církví a církevních společenství. Během zasedání vystoupí se svými příspěvky i patriarcha z Konstantinopole Bartoloměj I. a rabín z Haify Shear-Yashuv Cohen.

Příspěvek kardinála Miloslava Vlka se bude týkat tématu „Boží slovo v životě církve“. Ve svém příspěvku by se chtěl pražský arcibiskup zmínit mimo jiné také o tom, jak v malých skupinkách za komunismu žil Boží slovo spolu s ostatními.

Mezi odborníky papež jmenoval i P. Marko Ivana Rupnika z Centra Aletti v Římě, který několikrát navštívil Českou republiku. Jako auditor se shromáždění zúčastní také prof. Mikuláš Lobkowicz, který v roce 2002 působil na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (KTF UK).

Papež jmenoval také 25 žen – 9 mezi odborníky a 19 mezi auditory – což je nejpočetnější účast žen na církevním shromáždění tohoto typu.

Téma XII. shromáždění je "Slovo Boží v životě a poslání církve". Benedikt XVI. ho vybral po zevrubné konzultaci v církvi. V červnu byl zveřejněn pracovní dokument "Instrumentum laboris", podle kterého bude jednání generálního shromáždění probíhat. Arcibiskup Nikola Eterović, generální sekretář synody biskupů, při představování dokumentu zdůraznil, že synodní reflexe by měla podpořit znalost Božího slova a lásku k němu. Bible, jak připomněl, je nejrozšířenější knihou na světě a byla přeložena do 2454 jazyků. Je ale málo čtená a není vždy dobře chápána. Proto je pro správnou interpretaci Písma svatého v církvi potřeba patřičná reflexe vztahu mezi Tradicí, Biblí a učitelským úřadem. Jedním z cílů synody je podle dokumentu "Instrumentum laboris" přispět k pochopení základních aspektů pravdy o Zjevení. Bible by se neměla číst náhodně, píše se v pracovním textu biskupské synody, a věřícím se má představovat srozumitelným jazykem. Podle arcibiskupa Eteroviće je logické, že po synodě o eucharistii v roce 2005 následuje synoda o Božím slově.

 

Synoda biskupů je shromáždění biskupů z různých zemí světa, kteří se scházejí ve stanovené době, aby podpořili úzké spojení mezi papežem a biskupy a pomáhali papeži udržovat a posilovat neporušenost a růst víry, mravů a církevní kázně jak radou, tak projednáním otázek, které se týkají činnosti církve ve světě.

Byla ustanovena jako trvalá instituce 15. 9. 1965 papežem Pavlem VI. jako reakce na přání účastníků II. vatikánského koncilu, aby byla zajištěna kolegialita biskupů, která se během koncilu vytvořila.

Pojem synoda je řeckého původu "syn-hodos", který znamená "shromáždění, sjezd, sympozium". Původní význam slova "společně kráčet" velmi dobře vystihuje podstatu synody, která je "velmi plodným výrazem a nástrojem biskupské kolegiality", jak se vyjádřil papež Jan Pavel II.

Synoda biskupů projednává otázky a předkládá návrhy, ale neřeší je a nevydává o nich rozhodnutí kromě případů, kdy synodu papež vybavil rozhodovací mocí. Svatý otec také stanovuje platnost a účinnost synody.

Papež má právo synodu svolat, kdykoli to uzná za vhodné. Určuje i místo jejího konání. Schvaluje volené účastníky a jmenuje další. Stanoví s přiměřeným předstihem před konáním synody téma i pořadí projednávaných bodů. Předsedá sněmu osobně nebo prostřednictvím jiných osob. Papež má dále pravomoc synodu ukončit, přeložit, přerušit nebo rozpustit.

Synoda biskupů se schází k řádnému či mimořádnému generálnímu shromáždění. Účastníky řádného generálního shromáždění jsou jednak biskupové zvolení biskupskou konferencí své země, další biskupy jmenuje papež. Voleni jsou také účastníci řeholních společenství.

Synoda biskupů má stálý generální sekretariát, v jehož čele je generální sekretář, kterého jmenuje papež. Generálnímu sekretáři pomáhá rada sekretariátu, tvořená biskupy. Některé volí synoda, jiné jmenuje papež a jejich úřad zaniká zahájením nového generálního shromáždění.

Pro každé shromáždění synody biskupů jmenuje papež jednoho nebo více zvláštních sekretářů, kteří jsou ve svém úřadu pouze do skončení shromáždění synody. Po čtyřiceti letech byla aktualizována pravidla shromáždění synody biskupů. Mezi novinky patří volná diskuse na závěr každého generálního shromáždění.

Převzato z TS ČBK, doplněno.

02. 10. 2008