Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Kardinál Vlk v Uhlířských Janovicích a v Divišově

Slavnost požehnání se pro množství hostů konala na prostranství před komunitním centrem. Shromáždění pozdravil krátce ministr bez portfeje Cyril Svoboda, který se zasloužil o významnou část státního příspěvku na stavbu. Zmínil, že komunitní centra jsou místem, kde se upevňuje místní společenství, kde se lidé zakotvují v klasických křesťanských hodnotách naší civilizace. Poslanec parlamentu a bývalý starosta Uhlířských Janovic pan Bohatec krátce zmínil ne příliš známou skutečnost, že na místě dnešního centra původně stávala janovická fara. Shromáždění pozdravil také současný starosta Josef Hrádek, který předal panu kardinálovi kresbu původní fary s kostelem sv. Jiljí. Jiří Fořt, obchodní ředitel firmy Geosan, která stavbu provedla, stručně představil celou budovu z technického hlediska. Zasvěceně promluvil také kolínský okrskový vikář Libor Bulín, který shrnul, co vybudování centra předcházelo, jaké byly finanční zdroje, všem sponzorům jménem církve a farnosti poděkoval a načrtl plánované využití jednotlivých prostor centra.

Pan kardinál ve své promluvě při požehnání zdůraznil, že se jedná o centrum, které má sloužit jak farnosti, tak širší obci, věřícím i nevěřícím. Připojil se k poděkování všem, kdo na stavbu přispěli, a zvláště vyzdvihl zásluhu místního starosty Josefa Hrádka na bezproblémovém průběhu stavby a ocenil vstřícnost radnice. „Dvě komunitní centra má pražská arcidiecéze v hlavním městě a ode dneška jsou rovněž dvě i mimo Prahu, na Dobříši a v Uhlířských Janovicích. Budování komunitních center je také do budoucna cesta, kterou považujeme za prioritu diecéze,“ řekl.

Nové centrum je zasvěceno sv. Jiljí, patronu blízkého filiálního gotického kostela. Sv. Jiljí je jedním z tzv. 14 svatých pomocníků v nouzi, mezi něž patří i jiní známí světci jako sv. Vít, sv. Blažej, sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Kryštof. Sv. Jiljí je mimo jiné také patronem tělesně postižených. Sv. Jiljí zemřel 1. září 725 mučednickou smrtí blízko města Arles. Jeho hrob se stal poutním místem. Kolem něho vzniklo město Saint-Gilles. Roku 1356 dostal svatovítský chrám v Praze tři částečky ostatků sv. Jiljí. Sv. Jiljí byl v našich zemích uctíván také jako patron kolonistů, tj. těch, kteří od 13. století osidlovali některé naše kraje. Dokladem úcty je kostel sv. Jiljí na Starém Městě v Praze, jehož původ je z doby kolem r. 1210.

Před slavností v Uhlířských Janovicích pan kardinál navštívil ještě farnost Divišov. Krátce se pozdravil s farníky a požehnal kříž, který byl v pondělí umístěn na nově zhotovenou sanktusní věž kostela, který je zasvěcen sv. Bartoloměji. Zároveň požehnal i báň zvanou makovice, do které byly před konstrukcí střechy v pondělí umístěny dokumenty dokládající dnešní dobu.

Zrestaurovaný barokní kříž z 2. poloviny 18. století, bude umístěn na nové sanktusce, která byla zrekonstruována zcela podle původního vzhledu. Tato rekonstrukce tvoří závěr 1. etapy opravy střechy a věže za 3,15 mil. Kč. Opravena byla také fasáda věže.

Kardinál Vlk byl v Divišově již v říjnu roku 2007 při příležitosti biřmování, poděkování dárcům na opravu a uvedení P. Kněze do funkce faráře. (tr)

27. 08. 2008