Vyhledávání Menu

Kanonické mise

Formulář Žádost o kanonickou misi (formát pdf)

Pověření ordináře, tj. kanonickou misi, musí mít každý, kdo jménem církve soustavně (organizovaně) vykonává katechetickou službu (katecheta), tzn.:

  1. vede skupinové přípravy – katecheze k přijetí svátostí (křest, svátost smíření, svaté přijímání, biřmování, manželství, svátost nemocných) všech věkových skupin;
  2. individuálně připravuje – soustavně katechizuje katechumena k přijetí křtu nebo dospělé křesťany k udělení jiných svátostí;
  3. provádí ve farnosti systematické katecheze (katechetickou výuku) dětí a mládeže;
  4. provádí jiné typy soustavných skupinových katechezí různého zaměření: např. katecheze mládeže, rodičů, seniorů …, biblické hodiny, hovory o víře, studium Katechismu, atp.

Duchovní (kněží a jáhni) vykonávají katechetickou službu bez dalšího pověření v místě svého ustanovení do duchovní správy (tzn. na základě dekretu).

Kanonickou misi ke katechetické službě uděluje jménem arcibiskupa pražského pověřený biskupský vikář (viz Organizační řád Arcibiskupství pražského).

Katechetickou službou může být pověřen pouze křesťan dobrých mravů a pověsti, žijící v plném společenství s katolickou církví včetně svátostného života, zralý ve víře, který již přijal všechny iniciační svátosti (tedy křest, biřmování a eucharistii). Musí mít dostatečné katechetické, teologické i pedagogické znalosti a schopnosti ke konkrétní službě, kterou je pověřen.

K udělení kanonické mise ke katechetické službě se kromě ostatních předpokladů vyžaduje dostatečná katechetická – teologická formace katechety. Dostatečná formace bývá obvykle absolvování oboru teologie či náboženské výchovy na katolické teologické fakultě nebo absolvování katechetického kurzu zaměřeného na příslušnou věkovou kategorii a typ udělované katechetické služby, případně absolvování jiného srovnatelného katolického katechetického – teologického studia. Příslušný biskupský vikář může v jednotlivých konkrétních případech uznat jako dostatečné i absolvovaní katechetické (teologické) formace v rámci společnosti zasvěceného nebo apoštolského života nebo v rámci společenství či hnutí uznaném v katolické církvi, případně udělit výjimku z požadované formace.

O kanonickou misi pro katechetu žádá duchovní správce místní farnosti, případně řádně ustanovený duchovní správce společenství, který si ho k službě vybírá a následně i řídí, kontroluje a podporuje jeho formaci. Žádosti o kanonické mise pro katechety vyřizuje Pastorační středisko AP - Středisko katecheze a výuky náboženství (KVN AP). To vede evidenci udělených kanonických misí a zároveň metodicky řídí katechety, organizuje a podporuje jejich formaci a poskytuje jim podpůrný servis.

03. 08. 2017