Vyhledávání Menu

List biskupů k homiletickému projektu Učící se církev

Bratři a sestry v Kristu, milé Boží děti!

Svatý otec Benedikt XVI. ve své nedávné výzvě upozornil na význam homilie při bohoslužbě. Homilie a kázání mají úzce spojit hlásané Boží slovo jak s bohoslužbou, tak s životem farnosti i jednotlivců, aby se jim stalo povzbuzením a oporou v životě. Ježíš dal učedníkům příkaz, z kterého přímo vyplývá, že jejich poslání je hlásat, zvěstovat a učit.

Již několik let jsme si při jednáních biskupské konference kladli otázku, jak přispět k tomu, aby se překonala větší či menší neznalost křesťanské nauky. Z této snahy se postupně rodil projekt zvaný UČÍCÍ SE CÍRKEV. Při každé nedělní mši svaté se nabízí vzácná příležitost, jak po doznění Božího slova pravidelně nabídnout našim věřícím homilii, aby obsahovala ucelenou katechezi na důležité téma víry, které z úryvku přímo vyplývá. V průběhu liturgického roku a tříletého cyklu lekcionáře se tak můžeme postupně seznámit se všemi pravdami víry, jak je předkládá Katechismus katolické církve.

Je nyní před námi dlouhá cesta, jak probudit, oživit a obohatit svou víru. Věta apoštola Pavla: „Vím, komu jsem uvěřil!“ zavazuje i nás, abychom přijali Kristovo učení a pravdy víry v celistvém a plném poznání. Věříme, že touto cestou nám Duch Svatý pomůže v růstu naší víry a lásky, bez níž by i naše snaha o evangelizaci stála jen na chabých základech.

Tento krok vyžaduje ochotu a odhodlanost nás všech. Klade nároky jak na kazatele, aby se v přípravě homilií rádi a cílevědomě podřídili této službě Slova, tak i na věřící, aby při kázání zaujali postoj pozorného naslouchání. Budeme se snažit uvědomit si všechny podstatné pravdy naší víry, abychom je mohli uvádět do vlastního života a obhájit ve světě plném duchovního tápání a dezorientace.

V den slavnosti hlavního patrona naší země svatého Václava jsme slyšeli biblickou výzvu: „Počátkem moudrosti je zcela upřímná snaha poučit se, chtít se poučit je láska k ní…“ (Mdr 6, 17). Tato slova nadčasově platí i pro nás: Poznáním Boha poroste i naše láska k Němu, a také přesvědčivá síla našeho svědectví, které o Něm chceme vydávat.

Prosíme Boha za to, aby projekt Učící se Církev byl přijat kněžími, jáhny i všemi věřícími. Jde o naše společné a závazné poslání k Boží slávě a prospěchu Církve.

Vaši čeští a moravští biskupové

List biskupů k projektu Učící se církev (dokument Adobe PDF)List biskupů k projektu Učící se církev 94.0 KB

21. 08. 2013