Vyhledávání Menu

List prefekta Kongregace pro východní církve k situaci křesťanů ve Svaté zemi

Kongregace pro východní církve

Prot. N. 1/2008

Postní doba 2008

00193 Roma

Via della Conciliazione, 34

00120 Citta del Vaticano

Nejdůstojnější Excelence,

během návštěvy této kongregace, u příležitosti 90. výročí jejího založení, papež Benedikt XVI. vyzval k pokoji ve Svaté zemi a na Středním východě. Stalo se tak 9. června 2007 a při této příležitosti mě Svatý otec jmenoval prefektem Kongregace pro východní církve.

V témže měsíci byla vydána další dvě papežská prohlášení plná obav z nejisté situace v této oblasti a plná pochopení vůči všem jejím obyvatelům.

Rád bych připojil k tomuto dopisu tato inspirující slova, zatímco se poprvé obracím na spolubratry biskupy celého světa a příslušné církve, abych je požádal jménem Svatého otce, aby pokračovali v duchovní a hmotné podpoře katolické komunity ve Svaté zemi. Tato slova jsou nejpřesvědčivější a nejrozhodnější výzvou k solidaritě.

Poté, co jsem začal vykonávat službu pro východní církve, jsem upozornil na tuto zvláštní odpovědnost a chtěl jsem společně se spolupracovníky kongregace a se skupinou velvyslanců a přátel zažehnout před ikonou Svaté Matky Boží světlo jako pozvání k vytrvalé a houževnaté modlitbě za mír.

Absence stabilního míru vyostřila dávné problémy a chudobu na Svatých místech, a vytvořila tak problémy nové. Křesťané, kteří zde žijí, zasluhují prvořadou pozornost katolické církve a dalších církví a církevních komunit, které stále potřebují „oživující charisma kořenů“ a jednotlivé ekumenické a mezináboženské povolání, jehož jsou nositeli.

Vstupní modlitba Velkého pátku má zvláštní význam. Papežové ji zařadili v tak významný den, aby dosvědčila společnou sounáležitost k zemi, která v běhu dějin zůstává „tichou svědkyní pozemského života Spasitele.“ Tak se vyjádřil papež Benedikt XVI.

Je naším vroucím přáním, aby se této modlitbě dostalo vytrvalého přijetí ze strany všech místních církví, aby mohla růst dobročinnost, kterou z příkazu papeže naše kongregace koordinuje, aby uspořádaně a spravedlivě zajistila Svaté zemi nutnou podporu pro řádný život církve a pro zvláštní potřeby.

Latinská komunita shromážděná kolem Jeruzalémského patriarchátu a kolem Františkánské kustodie, ale také další východní katolických církve, podle rozvážných a osvědčených papežských norem, tak budou moci mít užitek z dobročinnosti všech katolíků, nejenom příležitostně, ale s dostatečnou jistotou a kontinuitou, která s nadějí umožní pohled do budoucnosti. Prostřednictvím katolické komunity se pak dobročinnost rozšíří bez rozdílu náboženství, kultury a politiky především ve prospěch mladých generací, které budou moci pokračovat ve využívání kvalifikovaného a rozšířeného díla katolické výchovy.

Mezi naléhavé záležitosti, kterým je potřeba čelit, patří nezadržitelný fenomén emigrace, který může připravit křesťanské komunity o nejlepší lidské zdroje. Musíme zkusit vše, abychom zajistili, že vedle úžasných historických svědectví křesťanství jsme stále živým společenstvím oslavujícími tajemství Krista, jenž je naším pokojem.

Chtěl bych pochválit partikulární církve za mnohé, co činí přímo pro dobro Svaté země. Zvláštní poděkování patří poutníkům a iniciativám, které jsou podporovány rostoucími formami dobrovolnictví, vedle chvályhodného úsilí farností a rodin věřících, jakož i historických institucí, fundací a asociací.

Srdečně rovněž povzbuzuji všechny spolubratry biskupy, aby prosazovali „Sbírku pro Svatou zemi“ pro její zvláštní cíl a povahu.

Rád též připojuji informační dokument připravený touto kongregací a Františkánskou kustodií, který se vztahuje k  dílům uskutečněným v roce 2007 a zůstává k dispozici zvláště biskupům a kněžím, kteří jsou jimi pověřeni, aby poskytli jakoukoliv možnou pomoc v realizaci povinnosti bratrské dobročinnosti, která nás všechny váže k zemi Pána Ježíše.

Na závěr předkládám hlubokou vděčnost Svatého otce za pomoc v  tak životně důležité záležitosti pro církev a pro lidstvo. S vděčností zůstávají naše kongregace a všechny latinské a východní komunity ve svaté zemi.

S uctivým a bratrským pozdravem.

kard. Leonardo Sandri

prefekt

+Antonín Maria Veglio

arcibiskup - sekretář

########################---

Kongregace pro východní církve

Triptych pokoje papeže Benedikta XVI.

Sobota 9. června 2007: výzva papeže Benedikta XVI. během návštěvy Kongregace pro východní církve u příležitosti 90. výročí jejího založení

„Z mých rtů stoupá srdečná prosba o pokoj ve Svaté zemi, v Iráku a v Libanonu […]. Kéž by mohly církve a učedníci Páně zůstat tam, kam je umístila od narození Božská Prozřetelnost; tam, kde si zasluhují zůstat kvůli přítomnosti, která sahá až k počátkům křesťanství. Během století se vyznačovali nezvratnou a nerozlučnou lásku ke své víře, k svému lidu a ke své zemi.“

Neděle 17. června 2007: Anděl Páně z Assisi

„Považuji za svou povinnost vyslat naléhavou a upřímnou výzvu, aby byly zastaveny všechny ozbrojené konflikty, které krví zbrocují zem, aby umlkly zbraně, a kdekoliv je nenávist, aby ustoupila lásce, urážka odpuštění a nesvár jednotě! […] Naše myšlenky zvláště směřují do Svaté země, tolik milované Svatým Františkem, do Iráku, do Libanonu, na celý Střední východ.“

Čtvrtek 21. června 2007: papežská audience ROACO (Shromáždění díla pro pomoc východním církvím)

„Znovu biji na srdce Boha, Stvořitele a Otce, abych jej s nezměrnou důvěrou požádal o dar pokoje. Tluču na srdce těch, kteří mají zvláštní odpovědnosti, aby přilnuli k závažnému úkolu zajistit pokoj všem bez rozdílu a vysvobodili je ze smrtelné nemoci náboženské, kulturní, historické a geografické diskriminace“.

Kongregace pro východní církve

úterý 3. července 2007: rozžehnutí lampy pokoje

Svatá Matka Boží nechť podpoří naši prosbu a oživí jistotu, aby také dnes Pán mohl odzbrojit srdce, lidské vůle a ruce a učinit nás autentickými nástroji svého pokoje.

 

+ Leonardo Sandri, prefekt

 

List prefekta Kongregace pro východní církve k situaci křesťanů ve Svaté zemi (dokument MS Word)List prefekta Kongregace pro východní církve k situaci křesťanů ve Svaté zemi

21. 08. 2013