Vyhledávání Menu

Majetkové vyrovnání v pražské arcidiecézi


Majetkové vyrovnání je úplné vypořádání majetkových vztahů mezi státem na straně jedné a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé, k němuž se stát zavázal zákonem. Přestože se touto otázkou zabývala již vláda Miloše Zemana a později druhá vláda Mirka Topolánka, řešení přijatelné pro obě strany se nakonec nalézt nepodařilo a nedošlo tak k přijetí potřebného zákona.  

    

24938


 

K tomu nakonec došlo až v období vlády Petra Nečase, kdy byl dne 8. listopadu 2012 schválen zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Zákon počítá s navrácením 56 % původního majetku, o který církve a náboženské společnosti připravil komunistický režim mezi 25. únorem 1948 a 1. lednem 1990. V průběhu 30 let má být církvím vyplacena částka 59 miliard korun v rámci finanční náhrady za majetek, jež není možné vrátit (protože není v majetku státu). Dále bude postupně snižován státní příspěvek na provoz církví, až po 17 letech přestane být vyplácen úplně. Po dvou letech od účinnosti zákona bude rovněž zrušena obecná blokace původního majetku, stanovená zákonem 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, díky čemuž s ním budou moci jeho vlastníci volně nakládat (není-li předmětem uplatněného nároku nebo sporu). Po provedení těchto opatření dojde k definitivní odluce církví a náboženských společností od státu.

Výhody tohoto řešení jsou následující:

• Církev bude materiálně nezávislá na státu a bude plně odpovídat za své hospodaření a stav svého majetku.

• Podíl na hospodářském užitku plynoucího z církevního majetku  ponesou občané bez rozdílu vyznání ve formě církví poskytovaných služeb, jako jsou školství, charita, péče o seniory, ochrana památek a kulturního dědictví.

• Uvolnění původního církevního majetku pro další rozvoj, a to buď vypořádáním církví uplatněného nároku nebo prostým skončením blokace. 

Více informací naleznete na www.sluzbaverejnosti.cz

Fyzické a právnické osoby a jiné subjekty, které mají zájem uzavřít smluvní vztah nebo řešit jinou záležitost, která se týká majetku nárokovaného podle zákona o majetkovém vyrovnání, si dovolujeme informovat, že jsme připraveni vést jednání až po obnově našeho vlastnictví. Arcibiskupství pražské a jemu podřízené subjekty nemohou nahradit vůli státu vydat církvi její původní majetek.

 


18. 06. 2015