Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Marie Svatošová promluví o hospicích a umění doprovázet

Římskokatolická farnost v Praze-Strašnicích spolu s Karmelitánským nakladatelstvím pořádá od začátku roku cyklus volně přístupných přednášek a následných besed, které si kladou za cíl seznamovat veřejnost s tím, jakým způsobem inspiruje křesťanství společenskou komunikaci, veřejné dění i různé kulturní a sociální projekty či koncepty.

Zatímco první trojice přednášek byla úvodem do tématu, čtvrtý večer zahájil blok bioetiky. V rámci této trojice přednášek promluvil zatím biolog Marek Orko Vácha, Ph.D., a embryolog Doc. Petr Hach. MUDr. Marie Svatošová se zamyslí nad tabuizací smrti a umírání. Zmíní výhody a nevýhody umírání doma a v institucích, představí formy hospicové péče, vyjmenuje nejčastější diagnózy vzhledem k věku pacientů. Rozebere současné možnosti paliativní medicíny, popíše režim dne v hospici a poradí, jak sdělit pravdu a nevzít naději, když je třeba hovořit o strachu ze smrti a možnostech ulevit.

MUDr. Marie Svatošová je lékařka a publicistka. Je zakladatelkou a vůdčí osobností českého hospicového hnutí. Mimo to nějaký čas organizovala domácí péči Katolické charity a založila občanské sdružení Ecce homo - Sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí (1993). V roce 1995 otevřela první hospic v ČR v Červeném Kostelci.

Název projektu Iniciativa 17-11 (zkráceně I 17-11), v jehož rámci vystoupili již např. také biskup Václav Malý, prof. Lubomír Mlčoch či Jiří Zajíc, vychází ze dvou zásadních myšlenek. Mottem pro poslání křesťanů ve světě se podle autorů projektu může stát věta z Janova evangelia – Jan 17,11: "Už nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu ..." Název má zároveň vyjádřit vděčnost za dar svobody, jenž nám byl Bohem znovu dán a který si symbolicky spojujeme s datem 17. 11. 1989.

Výchozí studijní inspirací projektu je Kompendium sociální nauky církve (česky vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008). Programovou koncepci tvoří ucelené tematické okruhy (např. bioetika, peníze a společné dobro), které budou podrobněji probrány ve třech po sobě jdoucích přednáškách. Každé čtvrtletí tedy bude mít jeden obsahový svorník. Teorie předložená v sociálních dokumentech církve bude propojena s konkrétními příklady z praxe, na něž bude kladen obzvláštní důraz. Na setkání proto budou zváni odborníci, autority či sdružení z rodinné, ekonomické, právní, politické, církevní, kulturní, ekologické, zdravotní i etické oblasti.

Přednášky a besedy jsou přístupné široké veřejnosti, zvláště pak těm, kteří se sociální tematikou a příbuznými obory zabývají. Zváni jsou studenti a vyučující sociálních, humanitních a zdravotních oborů, pracovníci neziskových a charitativních organizací, dále pak každý, kdo má zájem o věci veřejné, kdo za druhé přebírá jistý díl odpovědnosti (zaměstnavatelé, podnikatelé, státní a obecní úředníci) nebo kdo má vliv na veřejné mínění (členové spolků, sdružení a politických stran, právníci, novináři ...). Na konkrétních příkladech a konkrétními podněty má být šířeno povědomí o prosociálním rozměru křesťanské víry a křesťanského životního stylu.

Přednášky s besedou se budou konat po celý rok 2009 vždy první středu v měsíci od 19:00 v Divadle Miriam (farní sál u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, Ke Strašnické 10, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00). Bližší informace na e-mailu: iniciativa1711@centrum.cz. (ap, www.farnoststrasnice.cz)

02. 06. 2009