Vyhledávání Menu

Misionářem milosrdenství je P. Petr Glogar OCD


Na popeleční středu byli Svatým otcem Františkem ustanoveni dlouho očekávaní misionáři milosrdenství. Pro Arcidiecézi pražskou byl jmenován P. ThLic. Petr Glogar OCD, který působí v klášteře karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné v Praze 1, Karmelitské ulici.


57554

Foto: www.pragjesu.cz


Jeho zvláštní pověření je určeno pro případy udělování rozhřešení za hříchy, na které se vztahují tzv. cenzury. Existují totiž hříchy, na něž právní řád církve nahlíží jako na delikty, které mají za následek trest latae sententiae. Trestem je v tomto případě některá z cenzur tak, jak to stanoví právní normy u jednotlivých popsaných deliktů. Dvě z cenzur – exkomunikace a interdikt – brání tomu, kdo do nich upadl, v přijímání svátostí. Delikvent tedy nemůže přijmout svátost smíření od kteréhokoli zpovědníka ne proto, že by odpuštění daného hříchu bylo někomu vyhrazeno, ale protože mu v přijetí svátosti brání cenzura, které musí být delikvent nejprve zbaven. A zbavení cenzury pak může být v některých případech vyhrazeno Apoštolskému stolci (to jsou cenzury latae sententiae rezervované).

Ve Svatém roce milosrdenství papež na některé tyto papežské rezervované cenzury udělil zvláštní výjimku, která je svěřena právě misionářům milosrdenství. Papež tak touží ukázat míru Božího milosrdenství také touto zjednodušenou formou získání rozhřešení. Za běžných okolností je nutné tyto situace řešit tak, že dotyčný musí skrze zpovědníka požádat Svatý stolec o řešení. Teprve po vyřešení cenzury je možné udělit rozhřešení.

Ve Svatém roce papež umožnil misionářům milosrdenství zbavovat cenzur z těchto hříchů:

1. Zneuctění eucharistie (CIC can. 1367).

2. Fyzické násilí na papeži (CIC can. 1370 §1).

3. Rozhřešení spoluviníka ze hříchu proti 6. přikázání (CIC can. 1378 §1).

4. Přímé vyzrazení zpovědního tajemství (CIC can. 1388 §1).

Poslední dva jmenované delikty se vztahují pouze na kněze. V případě zneuctění eucharistie není myšleno nechtěné selhání jako je např. upuštění hostie při podávání svatého přijímání nebo nešikovné přijetí, při kterém dojde k pádu hostie na zem. Je tím míněno úmyslné zneuctění eucharistie. Doslova kánon 1367 církevního práva říká: „Kdo pohodí eucharistické způsoby nebo kdo je odnese nebo si ponechá k svatokrádežnému účelu, upadá do exkomunikace nastupující bez rozhodnutí představeného, vyhrazené Apoštolskému stolci.“

Misionář milosrdenství bude k dispozici pro veřejnost ve středu a ve čtvrtek 17-18 hod. v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), kde je také Svatá brána. Upozorňujeme však poutníky, že pro získání plnomocných odpustků není třeba přijmout svátost smíření od misionáře milosrdenství ani není nezbytné přijmout tuto svátost přímo v místě, kde je brána milosrdenství.

Dekret pověřující P. Glogara misionářem milosrdenství byl předán 9. března 2016.

Více informací na www.pragjesu.cz.

01. 03. 2016