Vyhledávání Menu

Mons. Karel Herbst - Copy

Biskupským vikářům přísluší stejná výkonná moc pro dekretem určené záležitosti ako generálnímu vikáři s výjimkou případů, které vyhradil arcibiskup pražský sobě nebo generálnímu vikáři nebo které na základě práva vyžadují zvláštní pověření od arcibiskupa (kán. 479, § 3 CIC). Biskupští vikáři jsou též statutárními orgány AP.

Jsou členy biskupské rady. Jsou povinni předávat arcibiskupovi zprávy o hlavních záležitostech, které vyřizují, a nejednat proti vůli a úmyslům arcibiskupa.

Pro výkon svých úkolů mají právo požadovat odbornou pomoc od jednotlivých odborů a referátů kurie, aniž by se jakkoli narušovala podřízenost kurie generálnímu vikáři respektive řediteli kurie.

K administrativnímu zajištění agendy biskupských vikářů – pomocných biskupů jsou zřízeny jednotlivé sekretariáty, které jsou jim přímo podřízeny. Biskupští vikáři – kněží využívají k zajištění služby sekretariátu některé z podřízených složek.

Mons. Karel Herbst, SDB, titulární biskup siccesienský, světící biskup pražský, biskupský vikář

Heslo: Milosrdenství chci

24620


Karel Herbst se narodil 6. 11. 1943 v Praze.

Vyučil se elektromechanikem elektrických lokomotiv. Pracoval v lokomotivním depu Praha-střed a při zaměstnání dálkově vystudoval gymnázium v Praze (Přípotoční).

Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích absolvoval v letech 1968–1973. Jáhenské svěcení přijal od litoměřického biskupa kardinála Štěpána Trochty 27. 7. 1972. Na kněze byl vysvěcen apoštolským administrátorem pražské arcidiecéze biskupem Františkem Tomáškem v roce 1973.

Po vysvěcení působil jako farní vikář v Mariánských Lázních (1973–74) a na Svaté Hoře u Příbrami (1974–75). V letech 1975–86 byl bez tzv. státního souhlasu a pracoval u podniku Úklid jako čistič výkladních skříní.

Mezitím se Karel Herbst seznámil se salesiány Dona Bosca (SDB) a 11. 9. 1976 tajně složil doživotní sliby. Až do roku 1986 pracoval s mládeží, především formou chaloupkového apoštolátu. V září 1986 mu byl vrácen tzv. státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti a do roku 1989 působil jako administrátor ve Starém Sedlišti na okrese Tachov, poté ve Všetatech.

V roce 1990 se zapojil do oficiálního života salesiánů v Praze-Kobylisích jako ředitel komunity a administrátor. Později spolupracoval při formaci diecézní katolické mládeže.

V letech 1997–2000 byl spirituálem v Arcibiskupském kněžském semináři v Praze-Dejvicích. Od září 2000 až do svého jmenování světícím biskupem pražským byl administrátorem v salesiánské komunitě ve Fryštáku na Moravě.

Titulární diecéze biskupa Mons. Karla Herbsta SDB je Siccesi v Mauretánii.

Kompetence:

trvalá formace kněží, příprava a formace trvalých jáhnů a rozhodování o přijetí kandidátů jáhenské služby, formace pastoračních asistentů (příprava nových, školení), společnosti zasvěceného a apoštolského života, zasvěcené panny, církevní hnutí, sport a sportovci obecně, Junák, Orel, kultura obecně a koncerty v kostelích, vězeňství a koordinace služby vězeňských kaplanů včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby

 

 

23. 06. 2015