Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Mons. Slavík a Mons. Opatrný pokračují ve svém úřadě

Mons. Michael Slavík, Th.D., se narodil roku 1955 v Českém Brodě. Po maturitě studoval bohosloveckou fakultu a 28. června 1981 přijal kněžské svěcení. V roce 1996 obhájil disertační práci. Působil ve venkovské i velkoměstské pastoraci a zastával funkci soudce Interdiecézního soudu v Praze. V roce 1995 byl povolán ke službě spirituála a posléze rektora semináře. Od roku 2000 působí jako generální vikář Arcidiecéze pražské. S pražským arcibiskupem kardinálem Vlkem spolupracoval na vybudování úřadu arcidiecézní kurie a dále se podílí na jeho řízení. Od roku 2003 do června roku 2010 byl děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze a od roku 1992 je členem sboru poradců. V listopadu loňského roku byl Michaelu Slavíkovi udělen titul „prelát Jeho Svatosti“.

Mons. Doc. Ing. Aleš Opatrný, Th.D., se narodil roku 1944. Vystudoval Fakultu strojní na ČVUT v Praze, Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze – Litoměřicích a Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Roku 1974 byl vysvěcen na kněze a působil v duchovní správě v Plzni a Toužimi. Je spoluzakladatelem Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Od 1. října 1995 je Aleš Opatrný biskupským vikářem pro pastoraci v Arcidiecézi pražské. Působí na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, na Katedře pastorálních oborů a právních věd. Mons. Aleš Opatrný je autorem řady knih věnujících se pastorační péči.

Generálnímu vikáři přísluší zástupná výkonná moc, jaká náleží arcibiskupovi. Je též statutárním orgánem Arcibiskupství pražského a moderátorem kurie. Pro řízení a koordinaci správních záležitostí arcibiskupství svolává a řídí porady podřízených odborů kurie. Je členem biskupské rady. Je povinen předávat arcibiskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které kurie vyřizuje.

Biskupskému vikáři přísluší stejná výkonná moc pro určené záležitosti jako generálnímu vikáři. Je též statutárním orgánem Arcibiskupství pražského a členem biskupské rady. Je povinen předávat arcibiskupovi zprávy o hlavních záležitostech. (Aleš Pištora)

04. 01. 2011