Vyhledávání Menu

Mons. Václav Malý - Copy

Biskupským vikářům přísluší stejná výkonná moc pro dekretem určené záležitosti ako generálnímu vikáři s výjimkou případů, které vyhradil arcibiskup pražský sobě nebo generálnímu vikáři nebo které na základě práva vyžadují zvláštní pověření od arcibiskupa (kán. 479, § 3 CIC). Biskupští vikáři jsou též statutárními orgány AP.

Jsou členy biskupské rady. Jsou povinni předávat arcibiskupovi zprávy o hlavních záležitostech, které vyřizují, a nejednat proti vůli a úmyslům arcibiskupa.

Pro výkon svých úkolů mají právo požadovat odbornou pomoc od jednotlivých odborů a referátů kurie, aniž by se jakkoli narušovala podřízenost kurie generálnímu vikáři respektive řediteli kurie.

K administrativnímu zajištění agendy biskupských vikářů – pomocných biskupů jsou zřízeny jednotlivé sekretariáty, které jsou jim přímo podřízeny. Biskupští vikáři – kněží využívají k zajištění služby sekretariátu některé z podřízených složek.

Mons. Václav Malý, titulární biskup marcelliánský, světící biskup pražský, biskupský vikář

Heslo: Pokora a pravda

 

24621

Narozen 21. 9. 1950 v Praze. Po absolvování gymnázia studoval v letech 1969–1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1976 v Praze. V letech 1976–1978 byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni.

V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných.

Od ledna 1979 byl bez státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský figurant. V květnu byl 1979 zatčen, obviněn z podvracení republiky a ve vazbě byl držen do prosince 1979. V letech 1980–86 pracoval jako topič v pražských hotelech.

V letech 1981–1982 byl mluvčím Charty 77, v roce 1989 mluvčím Občanského fóra.

Od roku 1990 do roku 1991 spravoval farnost sv. Gabriela, v letech 1991–1996 byl farářem u sv. Antonína v Holešovicích.

1. 12. 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a 3. 12. 1996 titulárním biskupem marcelliánským a světícím biskupem pražským. Svěcení přijal 11. 1. 1997 v Praze.

Kompetence:

pastorace kněžských povolání, jáhni připravující se na kněžství, seminaristé, Arcibiskupský seminář, včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby představených, konvikt, nadace semináře, příprava kněží přicházejících z jiných diecézí na službu AP, školství obecně, katechetická činnost ve školách církevních i státních, jmenování a odvolání ředitelů církevních škol zřízených AP, koordinace služby školních kaplanů včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby, péče o ekumenismus (včetně povolení přistupovat ke sv. přijímání nekatolíkům, v jednotlivém případě udělování souhlasu k použití liturgického prostoru křesťanům nekatolíkům k vykonání obřadu)

 

23. 02. 2015