Vyhledávání Menu

O Arcibiskupství

Arcibiskupská konzistoř
Organizační řád Arcibiskupství
Organizační řád a kompetence organizačních složek

 

Dne 30. dubna 1344 povýšil papež Kliment VI. bulou „Ex superne providentia maiestatis“ pražské biskupství založené v roce 973 na arcibiskupství. Sídlem arcibiskupa je Praha, sídelním kostelem katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Novým arcibiskupem byl v únoru 2010 jmenován Dominik Duka, který se funkce ujal 10. dubna 2010 při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pomocnými biskupy jsou Václav Malý a Karel Herbst. Pražská arcidiecéze je nejstarší existující diecézí v České republice a metropolitní arcidiecézí České církevní provincie, k níž mimo ni náleží ještě diecéze českobudějovická, královéhradecká, litoměřická a plzeňská. Arcibiskup pražský je zároveň primasem, formální hlavou katolické církve v České republice.


43558

Arcibiskupská konzistoř

Arcibiskupská kurie (také konzistoř) je správní úřad biskupství, prostřednictvím kterého arcibiskup a jeho tým spolupracovníků spravují území arcidiecéze. Slouží k zajišťování duchovní správy, správě majetku a zpracovávání každodenní agendy. V řídící moci arcibiskupa se rozlišuje složka zákonodárná, výkonná a soudní. Zákonodárnou moc vykonává osobně arcibiskup a nemůže ji delegovat; výkonnou (administrativní) moc vykonává ve spolupráci s generálním vikářem a biskupskými vikáři, k moci soudní jsou mu nápomocni soudní vikář, ekonom, diecézní konzervátor a ředitelé jednotlivých odborů a středisek Arcibiskupství. Jmenování osob do úřadů v kurii je po konzultaci s kněžskou radou plně v moci Arcibiskupa. Kromě aparátu kurie má diecézní biskup i pomocné orgány, mezi které patří především kněžská rada, sbor poradců, také pastorační a ekonomická rada arcidiecéze a liturgická arcidiecézní komise.


43559

Organizační řád Arcibiskupství pražského

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vydává v souladu s příslušnými ustanoveními Kodexu kanonického práva (dále jen „CIC“) pro Arcibiskupství pražské jako úřad tuto směrnici, účinnou od 1. ledna 2017:


I. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Arcibiskupství pražské (dále jen „AP“) jako úřad je organizačně členěno na tyto složky:

A) výkonné (zajišťují vlastní úkoly úřadu v oblasti pastorační, správní a soudní – kán. 469 CIC)

1 Arcibiskup pražský

1.1 Generální vikář

1.1.1 Duchovní

1.1.2 Ředitel Arcibiskupské kurie

1.1.2.1 Kancléřství 
1.1.
2.1.1 Arcibiskupská knihovna 
1.1.2.1.2 Podatelna a archiv 
1.1.2.1.3 Právní oddělení 
1.1.2.1.4 Personální referát

1.1.2.2 Správa majetku 
1.1.2.2.1 Sekce budov 
1.1.2.2.1.1 Odbor správy budov 
1.1.2.2.1.2 Investiční odbor 
1.1.2.2.1.3 Odbor církevní turistiky 
1.1.2.2.1.3.1 Oddělení Svatý Mikuláš 
1.1.2.2.1.3.2 Oddělení Panský dům Rožmitál 
1.1.2.2.2 Sekce pozemků 
1.1.2.2.2.1 Odbor správy pozemků 
1.1.2.2.2.2 Restituční odbor 
1.1.2.2.3 Lesní správa 
1.1.2.2.3.1 Lesní ekonomický úsek 
1.1.2.2.3.2 Lesní výrobní úsek 
1.1.2.2.3.3 Polesí 1-8 
1.1.2.2.4 Diecézní konzervátorské centrum 
1.1.2.2.5 Referát fundraisingu 
1.1.2.2.6 Referát akvizic

1.1.2.3 Ekonom 
1.1.2.3.1 Finanční účtárna 
1.1.2.3.2 Mzdová účtárna 
1.1.2.3.3 Odbor plánování a metodiky

1.1.2.4 Stavební odbor 
1.1.2.4.1 Oddělení specialistů 
1.1.2.4.2 Oddělení Praha 
1.1.2.4.3 Oddělení Východ 
1.1.2.4.4 Oddělení Západ

1.1.2.5 Provozní odbor 
1.1.2.5.1 Oddělení Arcibiskupský palác 
1.1.2.5.2 Oddělení vozový park 
1.1.2.5.3 Oddělení stravování 
1.1.2.5.4 Oddělení Thákurova

1.1.2.6 Odbor informačních technologií 
1.1.2.6.1 Referát prostředků informačních technologií

1.1.2.7 Odbor kontroly

1.1.2.8 Odbor vnějších vztahů

1.1.3 Biskupský vikář pro vzdělávání a ekumenické vztahy 
1.1.3.1 Referát církevního školství

1.1.4 Biskupský vikář pro diakonii 
1.1.4.1 Almužník arcibiskupství

1.1.5 Biskupský vikář pro pastoraci 
1.1.5.1 Pastorační středisko 
1.1.5.1.1 Středisko katecheze a výuky náboženství 
1.1.5.1.2 Centrum pro rodinu 
1.1.5.1.3 Oddělení internetových projektů 
1.1.5.1.4 Ochrana nenarozeného života 
1.1.5.2 Arcidiecézní centrum mládeže

1.1.6 Instruktor in favorem fidei

1.2 Soudní vikář 
1.2.1 Metropolitní církevní soud

1.3 Sekretariát arcibiskupa

B) poradní (poskytují arcibiskupovi a vedoucím výkonných složek odbornou podporu) – „P“

P1 Biskupská rada(kán. 473, § 4 CIC) 
P2 Kněžská rada (kán. 495n CIC) 
P3 Sbor poradců (kán. 502 CIC) 
P4 Ekonomická rada (kán. 492n CIC) 
P5 Pastorační rada (kán. 511n CIC) 
P6 Liturgická komise 
P7 Revizní komise 
P8 Metodik informačních technologií

Vzájemné postavení těchto složek je uvedeno v příloze č. 1(15.12. 2016) této směrnice („Schéma organizačních složek“).

Statutárními orgány AP jsou arcibiskup, generální vikář, ředitel Arcibiskupské kurie a určení biskupští vikáři.

Organizační řád a kompetence organizačních složek

43560

 

 

19. 01. 2017