Vyhledávání Menu

O kostelích

Návštěva kostela
Bohoslužby
Chod kostela 


Kostel není jen místem setkání křesťanů, ale ukazuje církev žijící v tom místě i Boha mezi lidmi. Je domem modlitby a bohoslužby, v každém kostele je tedy oltář, který je stolem hostiny Páně, svatostánek, kde se uchovává Nejsvětější svátost oltářní, stolec pro kněze, ambon jako místo odkud se hlásá slovo Boží a baptisterium jako místo křtu, kde je svěcená voda. Každý kostel musí být ke svému účelu vysvěcen místním biskupem, který v něm také ustanovuje duchovní správu, nejčastěji administrátora nebo faráře a další pomocníky.


24881

Návštěva kostela

Kostel je místo bohoslužby, když do něj člověk vstupuje, musí překročit práh mezi běžným a posvátným světem. Na znamení úcty muži tradičně odkládají pokrývku hlavy. Věřící se při vstupu do kostela pokřižují svěcenou vodou z kropenky u vchodu, před Nejsvětější svátostí oltářní pokleknou. Všichni zachovávají ticho a úctu k ostatním, kteří kostel využívají i k osobní modlitbě. Další chování v kostele, jako např. možnost fotografování při bohoslužbách, svatbách a křtinách je dobré dohodnout s místním farářem, aby se předešlo nedorozumění. Podle tradice různých zemí se při vstupu do kostela vyžaduje i odpovídající oblečení, zvláště mimo turistické oblasti. V kostele se netelefonuje, nekonzumuje jídlo a pití. Většinou se nedovoluje prohlídka kostela během bohoslužeb24933

Bohoslužby 

V kostele se  slaví liturgie, tedy Bohoslužba, při níž se hlásá slovo Boží, zpívá se a modlí. Vybavení kostela obrazy a sochami ukazuje na víru, vzbuzuje úctu ke zobrazeným osobám. Hlavním dnem slavení je neděle, den Páně. Po celý rok se toto slavení mění, aby přiblížilo Kristovo vtělení, narození a nanebevstoupení, i vznik církve. Pořadí a charakter bohoslužeb je zpravidla dán ustanoveným knězem, rozpis bohoslužeb a dalších farních aktivit by měl být k dispozici na farní nástěnce, webových stránkách farnosti nebo v Katalogu Arcibiskupství pražského.24883

Chod kostela

Kostel je třeba udržovat, uklízet, a to vše za pomoci a z eventuálních darů věřících. Zvláště během bohoslužeb je třeba dbát na předpisy, které upravují chování turistických návštěvníků. Kostely bývají otevřeny k prohlídce a mívají k ochraně určenou ostrahu, jinak je možné je navštívit po dohodě s duchovním správcem. Návštěva kostela by měla být nesena respektem a ohleduplností k věřícím i ostatním návštěvníkům. Na chodu kostela se dále podílejí farníci, zvláště pak kostelníci, zvoníci, chrámový sbor, varhaník, ministranti a další. Kostely jsou otevřeny i nevěřící veřejnosti, po splnění předem daných podmínek je možné v sakrálním prostoru kostela pořizovat fotografie interiérů a uměleckých děl, nebo pořádat kulturní akce.

Ke stažení:

Žádost o povolení fotografování, natáčení apod. v církevním objektě arcidiecéze pražské

Žádost o povolení koncertu v kostele


 

 

19. 05. 2016