Vyhledávání Menu

O les se musíme starat společně

Po 65 letech se pražské arcibiskupství pouští do obnovy lesnického hospodaření. V jeho čele stojí Ing. Milan Mochán, vedoucí Lesní správy Arcibiskupství pražského. Jak takové hospodaření vypadalo kdysi a jakou podobu bude mít dnes?

Arcibiskupství pražské podalo výzvy k navrácení lesů původních arcibiskupských velkostatků v Rožmitále pod Třemšínem (3 400 ha), v Blatně u Chomutova (3 000 ha), v Týně nad Vltavou (1 700 ha), v Červené Řečici (2 500 ha) a v Dolních Břežanech (3 000 ha). Navráceny by měly být také lesy kapitulní, které mají celkově rozlohu až 8 000 ha, z čehož nejvíce naleží Metropolitní kapitule (až 6 000 ha). 65 farnostem by mělo být navráceno celkem až 2 000 ha.

Jedná se o lesy velmi různorodé, od teplomilných doubrav ve Středním Povltaví přes bučiny středních poloh až po horské smrčiny v Krušných horách. Ať už se však jedná o jakýkoliv les, jeho správa je především veliká odpovědnost, odpovědnost za svěřený majetek, ale i přírodní bohatství. Lesnické hospodaření bylo totiž vždy úzce spjato s krajinou a přírodou. Dnes, více než kdy jindy, je na les pohlíženo jako na společné prostředí. Sladit zájmy vlastníka, ochrany přírody, myslivosti, rekreace člověka, vodohospodářské a další funkce lesa vyžaduje cit pro vyvážené lesnické hospodaření.

V minulosti byly arcibiskupské lesy, kapitulní i farní spravované samostatně, ale v úzké vzájemné spolupráci. Lesnické hospodaření na arcibiskupských velkostatcích zajišťovala Lesní správa s centrálním ředitelstvím v Praze a třemi ředitelstvími v Dolních Břežanech, Týně nad Vltavou a Rožmitále pod Třemšínem. Dalším článkem pak byla polesí a lesnické úseky. Vlastní lesnické činnosti zajišťovali hajní, dominikální nebo rustikální. Na správcích potom záleželo, zda budou lesy přinášet užitek. Z celé řady významných arcibiskupských lesníků musím zmínit alespoň lesmistra a vynálezce Karla Daniela Gangloffa, přezdívaného „český Archimedes“.

Lesnictví prošlo v posledních dvaceti letech značnou proměnou. Narostl význam ostatních funkcí lesů, lesnická legislativa patří k nejpřísnějším v Evropě. Nelze opomenout ani měnící se klima, častý výskyt extrémních výkyvů počasí, posun vegetačních stupňů, častý rychlý přechod zimy do léta, choroby lesních dřevin atd. Významně se změnila skladba pracovníků v lesním hospodářství. Obchod s dřívím zaznamenal posun k národním a nadnárodním zpracovatelům.

Z mnoha důvodů, především logistických a pro vytvoření silné pozice v obchodu, bylo účelné správu lesů arcibiskupských a kapitulních spojit. Za tímto účelem vznikla v loňském roce opět Lesní správa Arcibiskupství pražského, která bude obhospodařovat lesy arcibiskupské a lesy kapitul. Pro lesy farní bude zajišťovat potřebou odbornou a případně i lesnickou činnost. Lesní správa se bude členit na polesí se sídly v Rožmitále, Blatně, Týně nad Vltavou, Dolních Břežanech a Pelhřimově. Lesnické činnosti v rozptýlených lesích malých výměr budou zajišťovat hajní s přímo řízenými lesnickými úseky.

Hospodařit se bude formou zadávání jednotlivých činností dodavatelů prací a tam, kde to bude výhodné, i vlastními zaměstnanci. Prodej dříví bude zajištěn využitím všech forem obchodu, prostřednictvím dlouhodobých rámcových smluv s bonitními odběrateli, přímého prodeje především regionálním odběratelům, elektronických aukcí i formou drobného prodeje. Maximální důraz bude kladem na obnovení sepětí místních lidí a firem s lesem.

Správa lesů malých výměr patří k těm nejvíce problematickým. Historicky si farnosti spravovaly své lesy vždy samostatně. Mnoho farností již dnes s lesy hospodaří, má vlastního hospodáře. Do budoucna počítáme s alternativou vlastního lesního hospodáře nebo využití odborné a výkonné pomoci ze strany Lesní správy arcibiskupství. Na vlastní plánování a realizaci lesnických činností, včetně prodejů dříví u farních lesů, bude Lesní správa dohlížet. Budou vytvořeny lesnické úseky v čele s lesníkem, který by měl tuto činnost pro farnosti zajišťovat.

Lesy odnepaměti byly jistotou pro všechny doby a hospodáři dávali vše pro jejich potřebu. Bude proto společnou odpovědností farníků a lesníků, abychom se na zajištění ochrany lesů společně podíleli. V tomto nás čeká nelehký úkol. (Milan Mochán)

Aleš Pištora 03. 03. 2014