Vyhledávání Menu

O Arcidiecézi pražské


Diecézí (arcidiecézí) se rozumí část místní církve, v jejímž čele stojí diecézní biskup s titulem arcibiskupa. Pro zajištění řádné zajištění jednotlivých oblasti správy a řízení diecéze jmenuje diecézní biskup generálního vikáře, soudního vikáře a biskupské vikáře. Úřad Arcidiecéze pražské se nazývá Arcibiskupství pražské. Každá diecéze se dělí na farnosti, které jsou základními jednotkami církve s vlastní právní subjektivitou, organizačně sdružené do větších celků - vikariátů (bez právní subjektivity). Na území diecéze také působí řeholní řády a kongregace, kteří přímo nespadají do kompetence pražského arcibiskupa, ale úzce s ním v oblasti pastorace, zdravotnictví a školství spolupracují.


25027


Počet obyvatel: 2,316 mil.
Rozloha: 8 765 km2
Pokřtěných: zhruba 558 tis.
Vikariátů: 14
Počet farností: 145
Diecézních kněží: 140 (z toho 115 aktivně působí na území diecéze, ostatní jsou v zahraničí, nebo na odpočinku)
Řeholních kněží:147 (z toho 107 ustanoveno pro konkrétní duchovní službu)
Pomocní kněží z jiných diecézí: 54
Trvalí jáhni: 35
Pastorační referenti: 27
Pastorační asistenti: 39
Kostelů a kaplí: 922

Mapa Arcidiecéze (ke stažení)

 


Vikariáty

Arcidiecéze pražská sdružuje celkem 140 farností ve 14 vikariátech. Přímo je spravovaných 124 farností, ostatní jsou spravovány excurrendo.

Kontakty:
I. pražský vikariát II. pražský vikariát,III. pražský vikariát; IV. pražský vikariát; vikariát Benešov; vikariát Beroun; vikariát Jílové; vikariát Kladno; vikariát Kolín; vikariát Podřipsko; vikariát Příbram; vikariát Rakovník; vikariát Stará Boleslav; vikariát Vlašim

Farnost spravuje farář jmenovaný diecézním biskupem. Pokud není v čele farnosti farář, spravuje ji administrátor (= správce); jeho kompetence a povinnosti jsou stejné, ale jeho postavení je méně trvalé (i když i farář může být přeložen na jiné místo). Jednou z povinností faráře (i administrátora) je sídlit ve farnosti, obvykle na faře. Pokud kněz spravuje více farností, může být ustanoven farářem pouze v jedné z nich, v níž potom sídlí; v ostatních je ustanoven administrátorem excurrendo (= dojíždějícím správcem). Z praktických organizačních důvodů se farnosti spojují do okrskových vikariátů. 

V čele okrskového vikariátu je okrskový vikář jmenovaný biskupem; jeho povinností je zejména koordinovat pastorační aktivity, dohlížet na řádné spravování farností a pomáhat kněžím svého vikariátu, pokud se dostanou do nesnází, tíží je problémy, těžce onemocní, potřebují duchovní pomoc apod. Farnosti obvykle zahrnují jednu nebo více obcí, ale v některých městech (Příbram, Kladno) je farností více.


25026

Pražské vikariáty

Praha se dělí na 4 vikariáty. II., III. a IV. pražský vikariát zahrnují i některé příměstské farnosti (např. Hostivice, Jirny nebo Odolena Voda). Většina pražských farností zahrnuje území jedné nebo několika historických obcí, ale na Vinohradech jsou hned dvě farnosti (na Žižkově byly ještě před několika málo lety dokonce tři, pak jedna, dnes jsou tam farnosti dvě.).

Organizačně nejsložitější je I. pražský vikariát, který zahrnuje území čtyř pražských měst: Hradčan, Malé Strany, Starého Města a Nového Města (k nimž se počítá i Strahov). Na území tohoto vikariátu je celkem 14 farností. Dále do I. pražského vikariátu organizačně patří i tři tzv. osobní farnosti: Akademická, Polská a Slovenská. Tyto farnosti nemají vymezené území, ale jsou to společenství římskokatolických křesťanů (a jejich rodinných příslušníků), kteří splňují určitá kritéria. Členy Akademické farnosti jsou studenti, akademičtí pracovníci a další zaměstnanci vysokých škol na území hl. m. Prahy, členy Polské, resp. Slovenské farnosti jsou římskokatoličtí křesťané polské, resp. slovenské národnosti, kteří mají kanonické bydliště na území pražské arcidiecéze.


25025

Duchovní správy, řehole a řády

Kromě farností jsou v arcidiecézi zřízené i některé tzv. duchovní správy - to jsou organizační jednotky bez vlastního území. Do kompetence pražského arcibiskupa kromě toho spadá i duchovní péče v Armádě České republiky, a to nejen na území Arcidiecéze pražské, ale v celé České republice (a také v jednotkách Armády ČR zapojených v zahraničních misích).

Zcela jinou strukturu mají různé řády, kongregace a společenství zasvěceného života; pokud však působí v pastoraci, činí tak po dohodě s diecézním biskupem, který je může pověřit správou některých farností.

 

 

25. 08. 2016