Vyhledávání Menu

O vztahu staré i nové hudby a katolické liturgie

Ve čtvrtek 9. října 2014 se bude od 13.00 hodin konat v Mladotově domě na Pražském hradě konference s názvem „Hudba v katedrále II.“. Tématem bude vztah staré i nové hudby a katolické liturgie. Setkání vyvrcholí nešporami, při nichž bude provedena varhanní skladba Slavomíra Hořínky zkomponovaná pro tuto příležitost.

Konference Hudba v katedrále II. si klade za cíl přispět k prohloubení teorie i praxe vztahu staré i nové hudby a katolické liturgie a to nejen v pražské katedrále, ale také v ostatních českých a moravských kostelech. Navazuje tak na stejnojmenné setkání uskutečněné na podzim minulého roku, jež bylo věnováno jednak hudbě barokní a klasicistní, tak současné podobě hudby v biskupských kostelích. I letos budou z bohatého hudebního dění vyneseny věci staré i nové. O gregoriánském chorálu a Olivieru Messiaenovi promluví vzácný host z Paříže prof. Louis-Marie Vigne a na hudební produkci v pražské katedrále během 20. století se zřetelem k současné hudbě se zaměří Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D.

Po přednesených příspěvcích bude následovat panelová diskuze na téma Soudobý hudební jazyk versus liturgický provoz. Moderátor PhDr. Jan Baťa, Ph.D. přizve k diskuzi zástupce z řad soudobých skladatelů, hudebníků, liturgiků a muzikologů.

Setkání vyvrcholí zpívanými latinskými nešporami za přítomnosti kardinála Dominika Duky OP, na jejichž hudební stránce se bude podílet katedrální titulární varhaník Josef Kšica a Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny. V rámci nešpor bude provedena nová varhanní skladba složená Slavomírem Hořínkou speciálně pro tuto příležitost.

Pořádá Metropolitní kapitula u Sv. Víta a Centrum teologie a umění při KTF UK. Tlumočení konference bude zajištěno. Registrace na konferenci michal.breza@apha.cz.


Program konference v Mladotově domě

13:00 – Ondřej Pávek, děkan Metropolitní kapituly u Sv. Víta

zahájení konference

13:10 – prof. Louis-Marie Vigne

Gregoriánský chorál v životě a hudebním díle Oliviera Messiaena

14:30 – Tomáš Slavický

Hudba v katedrále sv. Víta ve 20. století

15:45-16:00 – přestávka

16:00 – 17:30 – Soudobý hudební jazyk versus liturgický provoz

panelová diskuse: prof. Louis-Marie Vigne, Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D., PhDr. Radek Tichý, Ph.D., moderuje PhDr. Jan Baťa, PhD. (Ústav hudební vědy FF UK)


Hudební nešpory v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

18:00 hodin – liturgii vede kardinál Dominik Duka OP

hudba: Pražská katedrální schola pod vedením Jiřího Hodiny, Josef Kšica – varhany

Během nešpor zazní světová premiéra nové skladby Slavomíra Hořínky složená pro katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


Louis-Marie Vigne (* 1953) je profesorem dirigování gregoriánského chorálu na Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris a zakládající člen Choeur grégorien de Paris.

Mgr. Tomáš Slavický, Ph.D. (* 1973) působí v Oddělení hudební historie EÚ AV ČR, zaměřuje se na výzkum archivních a notových pramenů s mezioborovými přesahy se zřetelem na specifika hudebního života a recepce v českých zemích v 18. století.

PhDr. Radek Tichý, Ph.D. (* 1980) je knězem Arcidiecéze pražské, vystudoval sociologii a teologii na Univerzitě Karlově v Praze, v současné době připravuje doktorát na Papežském liturgickém institutu sv. Anselma. V Římě také vykonává službu pomocného papežského ceremoniáře. Rediguje webové stránky liturgie.cz, v nakladatelství Krystal OP publikoval monografii Liturgie evangeliáře (2013).

PhDr. Jan Baťa, PhD. (* 1979) přednáší na Ústavu hudební vědy FF UK v Praze, v centru jeho badatelského zájmu stojí hudební kultura předbělohorské doby.


Více na http://ctu-uk.cz/.

Aleš Pištora 03. 10. 2014