Vyhledávání Menu

Obnova střechy presbytáře kostela sv. Jiljí, Libeř

43710               

Kostel sv. Jiljí, Libeř, Praha - Západ

Gotická stavba, v pramenech připomínána již roku 1388. Kostel je jednolodní, s pětiboce uzavřeným presbytářem, krytý sedlovou, z východu polygonálně zvalbenou střechou. Na východním konci hřebene lodi je nad triumfálním obloukem nasazená hranolová věž s fabionovou římsou a jehlancovou střechou s lomením u základny. K severní straně presbytáře je přistavěna čtvercová sakristie krytá valbovou střechou. Sakristie je sklenuta valenou klenbou s lunetami. V přízemí věže je gotické okénko s původní  kružbou. Mobiliář pochází ze 17. století. Stavba nebyla dotčena slohovými přestavbami.  

Obnova střechy presbytáře

S obnovou havarijního stavu střech kostela sv. Jiljí v Libři bylo započato v roce 2011 opravou věžního zastřešení. Lignovorní houbou napadené krovy byly sanovány, rozpadlá makovice nově vyrobena a spolu s vrcholovým křížem pozlacena. Krytina a klempířské prvky věže byly zcela vyměněny. V roce 2014 proběhla celková sanace střechy sakristie a v letošním roce byla čerstvě dokončena střecha presbytáře. Kouty rubu kleneb nad presbytářem byly zcela zaplněny sutí až po korunu obvodových zdí. Šlo o dožilou krytinu z původních střech. Trámy krovu této části stavby byly z převážné části uhnilé a krovová vazba vykazovala značnou nestabilitu. Obnova krovové konstrukce proběhla metodou protézování za odborného dohledu zástupce památkového ústavu. Střešní odvodnění bylo provedeno zcela nově z titanzinkového plechu a napojeno na stávající dešťovou kanalizaci. Obnovený krov pak byl korunově pokryt krytinou z keramických tašek bobrovek se segmentovým řezem. Hřeben i nároží bylo pokládáno do malty. Upadlé části fabionových říms zednicky opraveny. Na závěr též provedeno nové uzemnění hromosvodné soustavy. V příštím roce je plánována oprava střechy nad lodí. Tím bude obnova střech libeřského kostela sv. Jiljí definitivně dokončena a bude moci být přistoupeno k dalším stavebně méně důležitým opravám této sakrální stavby.   

Aleš Pešat - Stavební odbor AP

 

Pohled do krovu před sanací

43711

 

Průběh akce

43712

 

Pohled do krovu po sanaci                                            Obnovená střecha presbytáře 

43713  43714

Anna Pincová 17. 07. 2015