Vyhledávání Menu

Odpověď kardinála Duky na otevřený dopis


Kardinál Dominik Duka OP obdržel otevřený dopis od LGBT katolíků, ve kterém se mimo jiné píše:

"Věříme ve Váš zájem a lásku ke každému křesťanu. Obracíme se na Vás s žádostí o pastýřskou péči. Na bohoslužbu přijdou mnozí věřící, kteří se cítí být církví vylučovaní, jsou často zraňováni necitlivým přístupem některých duchovních, který se projevuje v jejich kázáních, veřejných prohlášeních, osobních setkáních a rozhovorech. Věříme, že katolická církev dokáže najít pastorační přístup citlivý a snažící se o porozumění."

V odpovědi kardinál Dominik Duka napsal:

"Děkuji za otevřený dopis ... Pověření ke kategoriální duchovní správě či pastoraci ovšem nevidím jako reálné z tohoto důvodu: poskytujeme kategoriální pastoraci, to znamená vojenské kaplany, vězeňské kaplany, nemocniční kaplany i kaplany účastnící se olympijských her. Vždy se ale jedná o uzavřené komunity, které nemají žádnou jinou možnost účastnit se bohoslužby a dožadovat se duchovní pomoci. 

Členové Hnutí Logos a LGBT katolíci se právem považují za plnoprávné občany České republiky i za katolické křesťany, jsou jim tedy otevřeny všechny bohoslužby při zachování základních podmínek, které vyžaduje křesťanská etika a normy kanonického práva. V tomto duchu jsou tedy naše srdce i dveře našich kostelů vždy otevřené."

Postoje pana kardinála Duky jsou dlouhodobě konstantní, což dokládá například následující pasáž z jeho dopisu primátoru doc. MUDr. Bohuslavu Svobodovi, CSc. ze srpna 2011:

„dovolte, abych Vás ujistil o tom, že si Vás vážím jako zodpovědného a statečného muže. To mě vede k tomu, abych Vás požádal, abyste ještě jednou zvážil svou záštitu nad akcí Prague pride naplánovanou na 10.-14. srpna 2011. Již z jejího předběžného programu je zřetelné, že se nejedná o otázku práva menšiny na toleranci, ale o propagaci uvolněného životního stylu, který není zodpovědný, důstojný a krásný.“
Stanislav Zeman 11. 08. 2017