Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně

Poutní slavnost sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně začíná v úterý v 8.55 hodin modlitbou růžence. V 9.30 hodin následuje mše svatá obětovaná za dárce „Karlínské dvanáctitisícovky“. Od 18. 30 hodin bude biskup Václav Malý celebrovat mši svatou obětovanou za dar víry pro náš národ. Zazní při ní Staroslověnské ordinárium. Na závěr obou bohoslužeb je možnost uctění ostatků sv. Cyrila.

Již 148 let probíhá oslava svátku sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně v kostele, který byl postaven při příležitosti tisíciletého výročí jejich příchodu do naší země. Základní kámen ke stavbě chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně byl položen 10. června 1854 za účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti císařovny Alžběty. 18. července 1860 vložil sám arcibiskup kardinál Schwarzenberg svorník do dokončené klenby. V roce tisíciletého příchodu soluňských bratří do našich zemí byl chrám 18. října 1863 za mimořádné účasti obyvatelstva slavnostně posvěcen kardinálem Schwarzenbergem. Stavba chrámu sv. Cyrila a Metoděje byla záležitostí celonárodní a v době národního probuzení měla poukázat na slavné kořeny křesťanské civilizace v našich zemích.

Bratři Cyril a Metoděj pocházeli ze Soluně. Cyril, vlastním jménem Konstantin, se narodil kolem roku 827. Jeho starší bratr, rodným jménem snad Michal, se kolem roku 840 stal mnichem a přijal jméno Metoděj. Oba bratři byli vysláni jako misionáři k Chazarům, ale roku 863 na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu. Aby jejich misie byla úspěšná, zavedli do bohoslužeb slovanský jazyk, pro který Konstantin vytvořil vlastní písmo, a s jeho pomocí přeložil do staroslověnštiny téměř celý Nový zákon, žalmy a misál, Metoděj přeložil životopisy církevních otců a nechal přeložit zbytek Bible (kromě knih Makabejských). V Římě docílili příslibu papeže Hadriána II., že slovanská řeč bude uznána za další liturgický jazyk (tehdy byly v západní církvi jako liturgické jazyky uznávány pouze řečtina a latina).

Metoděje papež vysvětil na kněze a jmenoval ho arcibiskupem Panonie (část Maďarska, Velká Morava a část Rakouska) se sídlem na Velehradě. Metodějovou smrtí 6. dubna 885 končí i období slovanské liturgie na Velké Moravě (v Čechách se na některých místech udržela až do 11. století). Jeho žáci museli opustit Velkou Moravu a uchýlili se do Bulharska a Chorvatska. Staroslověnský jazyk však v upravené podobě dosud žije v pravoslavné liturgii slovanských zemí. Úcta sv. Cyrila a Metoděje se šířila z jihovýchodní Evropy postupně do celé církve. Papež Jan Pavel II. je 31. prosince 1980 prohlásil za spolupatrony Evropy. Jejich svátek si připomínáme 5. července. (Aleš Pištora)

04. 07. 2011