Vyhledávání Menu

P. Mgr. Ing. Michal Němeček - Copy

Biskupským vikářům přísluší stejná výkonná moc pro dekretem určené záležitosti ako generálnímu vikáři s výjimkou případů, které vyhradil arcibiskup pražský sobě nebo generálnímu vikáři nebo které na základě práva vyžadují zvláštní pověření od arcibiskupa (kán. 479, § 3 CIC). Biskupští vikáři jsou též statutárními orgány AP.

Jsou členy biskupské rady. Jsou povinni předávat arcibiskupovi zprávy o hlavních záležitostech, které vyřizují, a nejednat proti vůli a úmyslům arcibiskupa.

Pro výkon svých úkolů mají právo požadovat odbornou pomoc od jednotlivých odborů a referátů kurie, aniž by se jakkoli narušovala podřízenost kurie generálnímu vikáři respektive řediteli kurie.

K administrativnímu zajištění agendy biskupských vikářů – pomocných biskupů jsou zřízeny jednotlivé sekretariáty, které jsou jim přímo podřízeny. Biskupští vikáři – kněží využívají k zajištění služby sekretariátu některé z podřízených složek.

Současným biskupským vikářem pro pastoraci je P. Mgr. Ing. Michal Němeček.

24625

P. Michal Němeček se narodil roku 1971 v Praze. Vystudoval strojní fakultu ČVUT a Katolickou teologickou fakultu UK. Po kněžském svěcení v roce 2002 působil nejdříve jako farní vikář v Berouně a okolních farnostech. Současně byl jmenován administrátorem farnosti Svatý Jan pod Skalou a ve zdejší Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické působil nejprve jako spirituál, od září roku 2006 pak jako její kaplan. Od 1. 7. 2007 sloužil jako administrátor farnosti Dobříš a po složení farářských zkoušek jako farář této farnosti. Arcibiskup pražský jmenoval P. Michala Němečka od 1. 7. 2011 ředitelem Pastoračního střediska a rektorem in spiritualibus duchovní správy u sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích. Je členem kněžské rady.

Kompetence:

podpora, rozvoj a koordinace pastorace v arcidiecézi, Pastoračního středisko, příprava akolytů, lektorů a osob pověřených dalšími službami (eucharističtí služebníci), včetně agendy vydávání osvědčení těmto osobám, vysokoškolská pastorace, pastorace mládeže, Arcidiecézní centrum pro mládež včetně návrhů na jmenování a odvolávání ředitele, pastorace rodin, katecheze ve farnostech a katecheze mimo školy, webové stránky zaměřené na pastorac

 

23. 02. 2015