Vyhledávání Menu
EN | CZ
 

Papež mezi bratry z jiných církví

Do Trůnního sálu Arcibiskupského paláce bylo pozváno na 20 zástupců Ekumenické rady církví. Přivítal je zde kardinál Miloslav Vlk spolu s plzeňským biskupem Františkem Radkovským, který je v rámci České biskupské konference odpovědný za ekumenismus. Mezi zástupci jiných křesťanských vyznání byli přítomni např. Vladyka Kryštof, arcibiskup pražský pravoslavné církve, Joel Ruml, synodní senior Českobratrské církve evangelické či Dušan Hejbal církve starokatolické.

Na začátku promluvil předseda ekumenické rady církví Pavel Černý. Zdůraznil, že v situaci naší společnosti mohou křesťané uspět pouze společným svědectvím o Kristu a že v mnohých projektech se tato spolupráce už daří. Připomněl svornost jednotlivých církví v době pronásledování za komunismu a vyjmenoval pár příkladů ilustrujících, jaké všechny projekty jednotlivé konfese rozvíjejí společně. Zmínil mimo jiné službu kaplanů v Armádě ČR a ve věznicích, ale také v nemocnicích.

Následoval projev Svatého otce, v němž zaznělo, že existují snahy omezit vliv křesťanství na veřejný život s odvoláním na škodlivost pro blahobyt společnosti. Toto oddělení by mělo vést k tomu, aby křesťané reflektovali, co mohou nabídnout v praktické i etické oblasti. Víra v Krista přináší poselství o spáse, které dává naději do budoucnosti. Svatý otec také zdůraznil, že je třeba připomínat Evropě její kořeny. Vyzval přítomné, aby prosili Pána o odvahu podílet se o nadčasové pravdy vedoucí ke spáse a schopné zajistit společenský a kulturní pokrok kontinentu. Svůj projev uzavřel přáním "abychom neúnavně usilovali o jednotu, pro kterou je předurčený celý lidský rod."

Po II. vatikánském koncilu katolická církev neúnavně hledá příležitosti k dialogu s lidmi jiných názorů, zejména s křesťany jiných církví a církevních společenství. Nejedná se o snadný dialog, ale důležitá je jeho samotná existence. Postupně přináší i viditelné výsledky. Do programu papežských cest proto patří setkání s představiteli různých církví. Papež v tuto chvíli vystupuje jako bratr, který přichází naslouchat a zároveň povzbudit dialog. V České republice jsou ekumenické kontakty velice živé.

Krátké setkání bylo zakončeno společnou modlitbou členů všech přítomných církví, po které byli zástupci jednotlivých církví Svatému otci představeni. (ap)

27. 09. 2009